Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
22
FUNKTIONEN
EIN/AUS
HOCH UND RUNTER
TASTEN
START/PAUSE
TASTENSPERRE
FERTIG IN
Um den Trockner einzuschalten:
Drücken Sie die Taste bis die Start/
Pause-Taste leuchtet.
Um nach Programmende den
Trockner auszuschalten: drücken Sie
die Taste, bis sich die Lichter ausschalten.
Um ein laufendes Programm
abzubrechen:
Halten Sie die „Ein-/Aus“-Taste gedrückt,
bis die Anzeige anzeigt, dass das
Programm gelöscht ist.
Zum Durchblättern und für die
Auswahl aus dem Anzeigenmenü.
HOCH- und RUNTER-Tasten leuchten
nur auf, wenn ein Durchblättern oder
eine Auswahl möglich sind.
Um das Programm zu starten,
nachdem Sie Ihre Einstellungen
beendet haben.
Um ein laufendes Programm zu stoppen
Um ein gestopptes Programm
fortzusetzen
Diese Funktion ermöglicht das
Sperren der Tasten der Bedientafel
gegen unerwünschte Bedienung, zum
Beispiel durch kleine Kinder.
Der Trockner muss eingeschaltet sein.
Halten Sie die Tastensperre gedrückt,
bis die Anzeige angibt, dass die Tasten
gesperrt sind.
Knopf und Tasten sind nun gesperrt.
Die einzige Funktion zum Ausschalten
des Trockners, ist die „Ein-/Aus-Taste.
Die Tastensperre bleibt aktiv, auch
wenn der Trockner ausgeschaltet und
wieder eingeschaltet wird.
Um die Tasten/den Knopf freizugeben,
halten Sie die Optionstaste gedrückt,
bis die Anzeige angibt, dass die Tasten
freigegeben sind.
WARNUNG
Nachdem ein laufendes
Programm abgebrochen
wurde, sofort die gesamte
Wäsche entnehmen und
zur Wärmeableitung
ausbreiten.
OKTASTE Zur Bestätigung einer Auswahl
im Optionstastenmenü oder im
Einstellungsmenü.
Die OK-Taste leuchtet nur auf, wenn
die Bestätigung des ausgewählten
Items möglich ist.
FERNBEDIENUNG Siehe gesonderten Abschnitt 6
th
Sense
Live Funktion/Installationsvorgang
und 6
th
Sense Live Fernbedienung /
Täglicher Gebrauch.
Ermöglicht es, die Wäsche zu einem
bestimmten Zeitpunkt, durch
Einstellung einer Startvorwahl bis zum
Programmende, fertig zu haben.
Das Programm und die
Zusatzfunktionen wählen.
Die Fertig in-Taste drücken – die
Anzeige gibt an, dass die Zeitdauer
„Fertig in“ eingestellt werden kann.
22

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 7,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info