Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
1
FR
DESCRIPTION DU PRODUIT
APPAREIL
GUIDE D'UTILISATION
QUOTIDIENNE
PANNEAU DE COMMANDE
1. Plan de travail
2. Panneau de
commande
3. réservoir d'eau
4. Porte
5. Poignée de porte
6. Filtre de porte
(derrière la porte)
7. Filtre inférieur
(derrière le volet)
8. Supports réglables (4)
1. Touche Marche/Arrêt
(Remise à zéro en cas de
pression prolongée)
2. Touche Réglages
3. Éclairage du tambour
4. Option Vapeur
5. Touche télécommande
6. Prêt dans
7. Temps de séchage
8. Niveau de séchage
9. Touche Options
(Verrouillage en cas de
pression prolongée)
10. Touche Départ / Pause
11. Touche OK (pour
confirmer)
12. Touche HAUT
13. Touche BAS
14. Voyants Options
15. Voyants Niveau de séchage
16. Écran
17. Écran Éco
18. Espace programmes
1.
2.
3.
6.
4.
7.
8.
5.
1. 7.2. 6. 8.4. 10.3. 9.5.
11.
12.
13.
18. 17. 16. 15. 14.
Avant d'utiliser l'appareil, lisez
attentivement les Consignes de sécurité.
Avant d'utiliser la sécheuse, les
boulons de transport doivent être
enlevé.
Pour les directives complètes sur la façon de
les enlever, reportez-vous au Consignes
d'installation.
MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL.
An de proter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre
appareil sur www.whirlpool.eu/register
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,56 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Nederlands - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 56 pagina's

Whirlpool HSCX 10442 - 6TH SENSELive Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info