Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
34
SI
IZJAVA O USTREZNOSTI
Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z
naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN
60335, EN 55014, EN 60745, v skladu s predpisi na-
vodil 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom
EN 60 745 je raven zvočnega pritiska za to orodje <70
dB(A) in jakosti zvoka <70 dB(A) (standarden odmik: 3
dB), in vibracija <2.5 m/s
2
(metoda «dlan-roka»).
CS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj
proizvod usklađen sa sledećim standardima ili stand-
ardizovanim dokumentima: EN 60335, EN 55014, EN
60745, u skladu sa odredbama smernica 2006/42/
EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745,
nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi <70 dB(A), a
jačina zvuka <70 dB(A) |normalno odstupanje: 3 dB), a
vibracija <2.5 m/s
2
(mereno metodom na šaci-ruci).
HR / BOS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod
usklađen sa slijedećim normama i normativnim do-
kumentima: EN 60335, EN 55014, EN 60745, prema
odredbama smjernica 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema
EN 60 745, prag zvučnog tlaka ovog električnog alata
iznosi <70 dB(A) a jakost zvuka <70 dB(A) (standardna
devijacija: 3 dB), a vibracija <2.5 m/s
2
(postupkom na
šaci-ruci).
TR
STANDARDIASYON BEYANI
Yeğane sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki standart-
lara veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan
ederiz: EN 60335, EN 55014, EN 60745, yönetmeliği
hükümleri uyarınca 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
GÜRÜLTÜ/TİTREŞIM Ölçülen EN 60 745 göre ses
basıncı bu makinanın seviyesi <70 dB(A) ve çalışma
sırasındaki gürültü <70 dB(A) (standart sapma:
3 dB), ve titreşim <2.5 m/s
2
(el-kol metodu).
AE
RU
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Мы с полной ответственностью заявляем, что
настоящее изделие соответствует следующим
стандартам и нормативным документам: EN 60335,
EN 55014, EN 60745, - согласно правилам: 2004/108/
ЕЕС, 2006/42/ЕЕС, 2006/95/ЕЕС.
ШУМ И ВИБРАЦИЯ По результатам измерений
в соответствии с EN60745 уровень звукового
давления данного устройства составляет <70 дБ(А),
уровень шума составляет <70 дБ(А), вибрация
равна <2.5 м/с
2
.
UA
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Ми з повною відповідальністю заявляємо, що
справжній виріб відповідає наступним стандартам і
нормативним документам: EN 60335, EN 55014, EN
60745 - згідно із правилами: 2004/108/ЕЕС, 2006/42/
ЕЕС, 2006/95/ЕЕС.
ШУМ І ВІБРАЦІЯ За результатами вимірів відповідно
до EN60745 рівень звукового тиску даного пристрою
становить <70 дБ(А), рівень шуму становить <70
дБ(А), вібрація рівна <2,5 м/с
2
.
KZ
СƏЙКЕСТІЛІК ЖӨНІНДЕ ӨТІНІШ
Осы бұйым келесі стандарттар мен нормативті
құжаттарға сəйкестігі жөнінде толық
жауапкершілікпен мəлімдейміз: 2004/108/ЕЕС,
2006/42/ЕЕС, 2006/95/ЕЕС - ережелеріне сəйкес
EN 60335, EN 55014, EN 60745.
ШУ МЕН ДІРІЛ EN60745 өлшеулер нəтижесіне
сəйкес осы құрылғының дыбыс қысымының деңгейі
<70 дБ(А) құрайды, шу деңгейі <70 дБ(А) құрайды,
діріл <2,5 м/с
2
тең.
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
34

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stomer SAS-48LT-K bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stomer SAS-48LT-K in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info