555317

Advertentie

32
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
32
GB
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this
product is in conformity with the following standards
or standardized documents: EN60335, EN55014,
EN60745, in accordance with the regulations
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
NOISE/VIBRATION Measured in accordance with
EN60745 the sound pressure level of this tool is
<70 dB(A) and the sound power level is <70 dB(A)
(standard deviation: 3 dB), and the vibration is <2.5
m/s
2
(hand-arm method).
DE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses
Produkt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten übereinstimmt: EN 60335, EN 55014,
EN 60745, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 60
745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes
<70 dB(A) und der Schalleistungspegel <70 dB(A)
(Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration
<2.5 m/s
2
(Hand-Arm Methode).
FR
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que
ce produit est en conformité avec les normes ou docu-
ments normalisés suivants: EN 60335, EN 55014, EN
60745, conforme aux réglementations 2006/42/CEE,
2006/95/CEE, 2004/108/CEE.
BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 60 745 le niveau
de la pression sonore de cet outil est <70 dB(A) et le
niveau de la puissance sonore <70 dB(A) (déviation
standard: 3 dB), et la vibration <2.5 m/s
2
(méthode
main-bras).
ES
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que
este producto está en conformidad con las normas o
documentos normalizados siguientes: EN 60335, EN
55014, EN 60745, de acuerdo con las regulaciones
2006/42/CEE, 2006/95/CEE, 2004/108/CEE.
RUIDOS/VIBRACIONES Medido según EN 60 745
el nivel de la presión acústica de esta herramienta se
eleva a <70 dB(A) y el nivel de la potencia acústica
<70 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración a
<2.5 m/s
2
(método brazo-mano).
PT
DECLARAÇÃO DE CONFIRMIDADE
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que
este producto cumpre as seguintes normas ou docu-
mentos normativos: EN 60335, EN 55014, EN 60745,
conforme as disposições das directivas 2006/42/CEE,
2006/95/CEE, 2004/108/CEE.
RUlDO/VIBR AÇÕES Medido segundo EN 60 745
o nível de pressão acústica desta ferramenta é <70
dB(A) e o nível de potência acústica <70 (espaço de
erro: 3 dB), e a vibração <2.5 m/s
2
(método braço-
mão).
IT
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di
tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seg-
uenti normative e ai relativi documenti: EN 60335, EN
55014, EN 60745, in base alle prescrizioni delle diret-
tive CEE 2006/42, CEE 2006/95, CEE 2004/108.
RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE Misurato in conformità
al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo
utensile è <70 dB(A) ed il livello di potenza acustica è
<70 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione
è <2.5 m/s
2
(metodo mano-braccio).
NL
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten: EN 60335, EN
55014, EN 60745, overeenkomstig de bepalingen van
de richtlijnen 2006/42/EEG, 2006/95/EEG, 2004/108/
EEG.
GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745
bedraagt het geluidsdrukniveau van deze ma-
chine <70 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau
<70 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie
<2.5 m/s
2
(hand-arm methode).
SE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överens-
stämmer med följande norm och dokument: EN 60335,
EN 55014, EN 60745, enl. bestämmelser och riktlin-
jerna 2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/EWG.
LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts en-
ligt EN 60 745 är på denna maskin <70 dB(A) och lju-
deffektnivån är <70 dB(A) (standard deviation: 3 dB),
och vibration är <2.5 m/s
2
(hand-arm metod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stomer SAS-48LT-K bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stomer SAS-48LT-K in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info