555317

Advertentie

33
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
33
FI
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä
tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisa-
siakirjojen vaatimusten mukainen EN 60335, EN
55014, EN 60745, seuraavien sääntöjen mukaisesti
2006/42/ETY, 2006/95/ETY, 2004/108/ETY.
MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun
melutaso on <70 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voi-
makkuus on <70 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän
voimakkuus <2.5 m/s
2
(käsi-käsivarsi metodi).
NO
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt
er i samsvar med følgende standarder eller standard-
dokumenter: EN 60335, EN 55014, EN 60745, i sam-
svar med reguleringer 2006/42/EØF, 2006/95/EØF,
2004/108/EØF.
STØY/VIBRASJON Målt ifølge EN 60 745 er
lydtrykknivået av dette verktøyet <70 dB(A) og lyds-
tyrkenivået <70 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og
vibrasjonsnivået <2.5 m/s
2
(hånd-arm metode).
DK
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller nor-
mative dokumenter: EN 60335, EN 55014, EN 60745,
i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <70 dB(A) og lydeffektniveau
<70 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibration-
sniveauet <2.5 m/s
2
(hånd-arm metoden).
HU
HASONLÓSÁGI NYILATKOZAT
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék a következő szabványoknak vagy kötelező
hatósági előírásoknak megfelel: EN 60335, EN 55014,
EN 60745, a 2006/42/EWG, 2006/95/EWG, 2004/108/
EWG előírásoknak megfelelően.
ZAJ/REZGÉS Az EN 60 745 alapján végzett mérések
szerint ezen készülék hangnyomás szintje <70 dB(A)
a hangteljesltmény szintje <70 dB(A) (normál eltérés:
3 dB), a kézre ható rezgésszám <2.5 m/s
2
.
RO
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe proprie răspundere că acest product este
conform cu următoarele standarde sau documente
standardizate: EN 60335, EN 55014, EN 60745, în
conformitate cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/EEC,
2004/108/EEC.
ZGOMOT/VIBRAŢII Măsurat în conformitate cu EN 60
745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest
instrument este de <70 dB(A) iar nivelul de putere a
sunetului <70 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar
nivelul vibraţiilor <2.5 m/s
2
(metoda mină - braţ).
GR
ΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Δηλούμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με τους εξής κανονισμούς ή
κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60335, EN 55014, EN
60745, κατά τις διατάξεις των κανονισμών της Κοινής
Αγοράς 2006/42/ΕOΚ, 2006/95/ΕOΚ, 2004/108/ΕOΚ.
ΘΟΡΥΒΟ/ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ Μετρημένη σύμφωνα
με ΕΝ 60 745 η στάθμη ακουστικής πίεσης αυτού
του εργαλείου ανέρχεται σε <70 dΒ(Α) και η στάθμη
ηχητικής ισχύος σε <70 dΒ(Α) (κοινή απόκλιση:
3 αΒ), και ο κραδασμός σε <2.5 m/s
2
(μεθοδος χειρός/
βραχίονα).
PL
OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med følgende normer eller nor-
mative dokumenter: EN 60335, EN 55014, EN 60745,
i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/
EØF, 2006/95/EØF, 2004/108/EØF.
STØJ/VIBRATION Måles efter EN 60 745 er lydtry-
kniveau af dette værktøj <70 dB(A) og lydeffektniveau
<70 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibration-
sniveauet <2.5 m/s
2
(hånd-arm metoden).
CZ
STRVZUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám nebo normativním
podkladům: EN 60335, EN 55014, EN 60745, podle
ustanovení směrnic 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
HLUČNOSTI/VIBRACí Měřeno podle EN 60 745 činí
tlak hlukové vlny tohoto přístroje <70 dB(A) a dávka
hlučnosti <70 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a vi-
brací <2.5 m/s
2
(metoda ruka-paže).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
33

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stomer SAS-48LT-K bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stomer SAS-48LT-K in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info