555317

Advertentie

35
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
35
LT
KOKYBĖS ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka
tokius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN
60335, EN 55014, EN 60745 pagal EEB reglamentų
2006/42/EB, 2006/95/EB, 2004/108/EB nuostatas.
TRIUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA Šio prietaiso
triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745
reikalavimus keliamo triukšmo garso slėgio lygis sie-
kia <70 dB(A) ir akustinio galingumo lygis <70 dB(A)
(standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitis
rankos plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis,
kaip <2.5 m/s
2
LV
DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums
atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem
EN 60335, EN 55014, EN 60745 un ir saskaņā ar
direktīvām 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.
TROKŠNIS/VIBRĀCIJA Saskaņā ar standartu
EN 60 745 noteiktais instrumenta radītā trokšņa
skaņas spiediena līmenis ir <70 dB(A) un skaņas jau-
das līmenis ir <70 dB (A) (pie tipiskās izkliedes: 3 dB),
un vibrācijas intensitāte ir <2.5 m/s
2
(strādājot rokas
režīmā).
EE
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järmistele standarditele või normdokumentidele:
EN 60335, EN 55014, EN 60745 vastavalt direktiivide
2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ nõuetele.
MÜRA/VIBRATSIOON Vastavalt kooskõlas normiga
EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme
helirõhk <70 dB(A) ja helitugevus <70 dB(A) (stand-
ardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon <2.5 m/s
2
(käe-
randme-meetod).
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
35

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stomer SAS-48LT-K bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stomer SAS-48LT-K in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 3,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info