Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
10NL
Luisteren naar DAB/DAB+
U kunt naar DAB/DAB+ luisteren door op HOME te
drukken en vervolgens op [DAB+] te tikken.
Tips
Stel [Antennevermogen] in op [ON] (standaard) of [OFF]
afhankelijk van het type DAB-antenne (niet meegeleverd)
(pagina 11).
Wanneer [DAB+] voor het eerst na het herstellen van de
fabrieksinstellingen wordt geselecteerd, wordt
automatisch afstemmen automatisch gestart. Wacht tot
het automatisch afstemmen is voltooid. (Als het
automatisch afstemmen wordt onderbroken, wordt dit
opnieuw gestart wanneer u [DAB+] weer selecteert.) Als
geen DAB-station wordt opgeslagen door het automatisch
afstemmen, kunt u afstemmen door te tikken op [Auto
Tune] van (lijst).
Bedieningselementen/indicaties voor
ontvangst
(lijst)
De stationslijst openen.
Huidige band
De band wijzigen (DAB1, DAB2 of DAB3).
Stationsgroepnaam, stationsnaam
(DAB-opties)
Het menu DAB-opties openen.
SEEK- /SEEK+
Zoeken naar stations.
/
Zoeken naar stationsgroepen.
(Alleen beschikbaar als [Zoeken op] is ingesteld
op [Station Gp].)
Voorkeuzenummers
Een voorkeuzestation selecteren. Veeg naar
rechts/links om de andere voorkeuzestations
weer te geven.
Houd het huidige station ingedrukt om dit op te
slaan op de betreffende voorkeuzepositie.
Stations zoeken op stationsgroep
Stel voordat u begint [Zoeken op] in op [Station Gp]
om te zoeken op stationsgroep (pagina 11).
1Tik op SEEK+ /- om te zoeken naar een
station.
Het zoeken stopt wanneer een zender wordt
ontvangen. Zoek totdat het gewenste station
wordt ontvangen.
Zoeken naar een stationsgroep
Houd / ingedrukt om te zoeken naar een
stationsgroep en laat los wanneer de gewenste
stationsgroep wordt weergegeven.
Een station handmatig opslaan
1Houd op het moment dat het station dat u
wilt opslaan wordt weergegeven het
gewenste voorkeuzenummer ingedrukt om
het station op te slaan.
Opgeslagen stations ontvangen
1Tik op het gewenste voorkeuzenummer.
Stations zoeken op stationsnaam
Stel voordat u begint [Zoeken op] in op [A-Z]
om te zoeken op stationsnaam (pagina 11).
1Tik op .
De stationslijst wordt weergegeven.
2Tik op het gewenste station.
Zoeken vanaf het afspeelscherm
Tik op SEEK+ /- om naar het volgende/vorige
station te gaan.
De stationslijst bijwerken
Tik op en vervolgens op [Automatisch
afstemmen].
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info