Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Luisteren naar de radio
9NL
Luisteren naar de radio
Druk op HOME en tik vervolgens op [Tuner] om naar
de radio te luisteren.
Bedieningselementen/indicaties voor
ontvangst
Huidige band
Band wijzigen (FM1, FM2, FM3AM1 of AM2).
Huidige frequentie, naam van station*,
RDS (Radio Data System)-indicatie*
*Tijdens RDS-ontvangst.
(tuneroptie)
Tuneroptiemenu openen.
SEEK–/SEEK+
Automatisch afstemmen.
/
Handmatig afstemmen.
Ingedrukt houden om continu frequenties over
te slaan.
Voorkeuzenummers
Een voorkeuzestation selecteren. Veeg naar
rechts/links om de andere voorkeuzestations
weer te geven.
Houd de huidige frequentie ingedrukt om deze
op de betreffende voorkeuzepositie op te slaan.
Afstemmen
1Selecteer de gewenste band (FM1, FM2,
FM3, AM1 of AM2).
2Stem af.
Automatisch afstemmen
Tik op SEEK–/SEEK+.
Het zoeken stopt wanneer een zender wordt
ontvangen.
Handmatig afstemmen
Houd / om ongeveer naar de geschatte
frequentie te gaan en tik vervolgens
herhaaldelijk op / om precies af te stemmen
op de gewenste frequentie.
Handmatig opslaan
1Houd op het moment dat het station
dat u wilt opslaan wordt weergegeven
het gewenste voorkeuzenummer ingedrukt
om het station op te slaan.
Opgeslagen stations ontvangen
1Selecteer de band en tik op het gewenste
voorkeuzenummer.
Tuneroptiefuncties gebruiken
De volgende functies zijn beschikbaar door aan
te raken.
BTM (Best Tuning Memory)
Stations in volgorde van frequentie opslaan op
de voorkeuzeposities. U kunt 18 FM-stations en
12 AM-stations opslaan als voorkeuzestations.
AF*
Selecteer [ON] om voortdurend af te stemmen
op de zender met het sterkste signaal uit het
netwerk van het station.
TA*
Selecteer [ON] om actuele verkeersinformatie of
verkeersprogramma's (TP) te ontvangen (indien
beschikbaar).
Regionaal*
Selecteer [ON] om bij het ontvangen station te
blijven terwijl de AF-functie is ingeschakeld. Als u
het ontvangstgebied van dit regionale
programma verlaat, selecteert u [OFF]. Deze
functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk en
sommige andere gebieden.
PTY*
Selecteer een type programma uit de lijst PTY
om te zoeken naar een station dat het
geselecteerde programmatype uitzendt.
* Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.
Noodberichten ontvangen
Als de functie AF of TA is ingeschakeld, wordt de
geselecteerde bron automatisch onderbroken voor
noodberichten.
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info