Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
12NL
Tracks zoeken en afspelen
Herhaaldelijk en willekeurig afspelen
1Tik tijdens het afspelen herhaaldelijk op
(herhalen) of (willekeurig) totdat de
gewenste afspeelmodus verschijnt.
Het kan even duren voordat het afspelen in de
geselecteerde afspeelmodus start.
Welke afspeelmodi beschikbaar zijn, hangt af van
de geselecteerde geluidsbron en het verbonden
apparaat.
Zoeken naar een bestand op het
lijstscherm
1Tik tijdens het afspelen via USB op .
Het lijstscherm van het op dat moment
afgespeelde item verschijnt.
Tik vervolgens op (audio) of (video) voor
een lijst op bestandstype.
2Tik op het gewenste item.
Het afspelen wordt gestart.
Andere instellingen tijdens het
afspelen
Bij elke bron zijn verdere instellingen beschikbaar
door op te tikken. Welke menu-items
beschikbaar zijn, verschilt per bron.
Beeldequalizer
De beeldkwaliteit aan uw smaak aanpassen:
[Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom].
(Alleen beschikbaar wanneer de handrem is
ingeschakeld en USB-video is geselecteerd.)
Aspect
Een beeldverhouding selecteren voor het scherm
van het apparaat.
(Alleen beschikbaar wanneer de handrem is
ingeschakeld en USB-video is geselecteerd.)
Normal
Geeft een 4:3-beeld weer in het originele
formaat, met balken aan de zijkant om het
16:9-scherm te vullen.
Zoom
Geeft een 16:9-beeld weer in een 4:3-
letterboxformaat.
Full
Geeft een 16:9-beeld in het originele formaat
weer.
Captions
Vergroot het beeld horizontaal en past de
ondertiteling in het scherm.
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info