Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Verbinding maken met een gekoppeld
BLUETOOTH-apparaat
8NL
Om een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken,
moet het verbonden zijn met dit apparaat.
Sommige gekoppelde apparaten worden
automatisch verbonden.
1Druk op HOME en tik vervolgens op
[Instellingen].
2Tik op [Bluetooth].
3Tik op [Bluetooth-verbinding] en tik
vervolgens op [ON].
Controleer of gaat branden op de statusbalk
van de eenheid.
4Schakel de BLUETOOTH-functie in van het
BLUETOOTH-apparaat.
5Bedien het BLUETOOTH-apparaat om
verbinding te maken met deze eenheid.
of gaat branden op de statusbalk.
Verbinding maken met het laatste verbonden
apparaat vanaf dit apparaat
Als het contact wordt ingeschakeld terwijl het
BLUETOOTH-signaal is geactiveerd, zoekt deze eenheid
naar het laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat en
wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht.
Opmerking
Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio kunt u vanaf dit
apparaat geen verbinding tot stand brengen met de
mobiele telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met dit
apparaat vanaf de mobiele telefoon.
De microfoon installeren
Voor meer informatie zie 'De microfoon installeren'
(pagina 28).
Een USB-apparaat aansluiten
1Verlaag het volume op het apparaat.
2Open de klep van de USB-poort en sluit het
USB-apparaat op het apparaat.
Gebruik voor het aansluiten van een iPhone de
USB-kabel voor iPhone (niet meegeleverd).
Een ander draagbaar audio-
apparaat aansluiten
1Schakel het draagbare audio-apparaat uit.
2Verlaag het volume op het apparaat.
3Sluit het draagbare audio-apparaat met
behulp van een verbindingskabel (niet
bijgeleverd)* aan op de AUX-ingang
(stereomini-aansluiting) op het apparaat.
* Gebruik een rechte stekker.
4Druk op HOME en tik vervolgens op [AUX].
Het volumeniveau van het aangesloten
apparaat afstemmen op andere bronnen
Start het afspelen op het draagbare audio-apparaat
bij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke
luistervolume in op het hoofdapparaat.
Tik tijdens het afspelen op en vervolgens op
[Input Level]. Pas het volume aan tussen [-10] en [+15].
Achteruitkijkcamera aansluiten
Door de optionele achteruitkijkcamera aan te
sluiten op de aansluiting CAMERA IN kunt u het
beeld van de achteruitkijkcamera laten weergeven.
Voor meer informatie zie 'Aansluiting/installatie'
(pagina 25).
Het beeld van de achteruitkijkcamera
weergeven
Druk op HOME, tik op [Rear Camera].
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info