Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Aan de slag
7NL
Begininstellingen opgeven
U moet enkele begininstellingen opgeven voor het
eerste gebruik van de eenheid, na het vervangen
van de auto-accu of na het wijzigen van de
aansluitingen.
Als het scherm met de begininstellingen niet wordt
weergegeven bij het inschakelen van de eenheid,
voert u de procedure voor het herstellen van de
fabrieksinstellingen (pagina 16) uit om het apparaat
te initialiseren.
1Tik op [Language] en stel de displaytaal in.
2
Raak [Demo] één keer aan om [OFF] te
selecteren en de demomodus uit te schakelen.
3Tik op [OK].
De opstartmelding wordt weergegeven.
4Lees de opstartmelding door en tik op
[Close] als u alle voorwaarden accepteert.
De instelling is voltooid.
Deze instelling kan verder worden geconfigureerd
in het instellingenmenu (pagina 15).
Een BLUETOOTH-apparaat
voorbereiden
U kunt muziek afspelen of handsfree bellen
afhankelijk van het BLUETOOTH-compatibele
apparaat, zoals een smartphone, mobiele telefoon
of audioapparaat (hierna 'BLUETOOTH-apparaat'
genoemd, tenzij anders vermeld). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing geleverd bij het apparaat voor
meer informatie over het aansluiten.
Voordat u het apparaat aansluit, verlaagt u het
volume van dit apparaat. Doet u dit niet, dan
kunnen er luide geluiden geproduceerd worden.
Koppeling en verbinding maken met
een BLUETOOTH-apparaat
Wanneer u een BLUETOOTH-apparaat voor het
eerst aansluit, moet een wederzijdse registratie
('koppeling' genoemd) plaatsvinden. Door een
koppeling door te voeren, kunnen dit apparaat
en andere apparaten elkaar herkennen.
1Plaats het BLUETOOTH-apparaat in een
straal van 1 meter van dit apparaat.
2Druk op HOME en tik vervolgens op
[Instellingen].
3Tik op [Bluetooth].
4Tik op [Bluetooth-verbinding] en stel het
signaal in op [ON].
Het BLUETOOTH-signaal is ingeschakeld en
gaat branden op de statusbalk van de eenheid.
5Tik op [Pairing].
knippert terwijl het apparaat zich in de stand-
bystand voor de koppeling bevindt.
6Voer de koppeling uit op het BLUETOOTH-
apparaat zodat het deze eenheid
detecteert.
7Selecteer [XAV-AX1005DB] op het display
het BLUETOOTH-apparaat.
Als uw modelnaam niet weergegeven wordt,
herhaalt u dit proces vanaf stap 5.
8Als u een wachtwoord* moet invoeren op
het BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.
* Het wachtwoord kan, afhankelijk van het BLUETOOTH-
apparaat, 'toegangscode', 'PIN-code', 'PIN-getal',
'wachtwoord', enzovoort worden genoemd.
[0000]
Wachtwoord invoeren
Als de koppeling doorgevoerd is, blijft
branden.
9Selecteer dit apparaat op het BLUETOOTH-
apparaat om de BLUETOOTH-verbinding te
activeren.
of licht op wanneer de verbinding tot
stand is gebracht.
Opmerkingen
De eenheid kan slechts worden verbonden met één
BLUETOOTH-apparaat tegelijk.
Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, schakelt u de
verbinding uit op de eenheid of op het BLUETOOTH-
apparaat.
BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk wanneer Apple
CarPlay wordt uitgevoerd.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info