Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 61 -
Combination cooking process "Grill"
This function combines the grill function and the
normal microwave operation. During the combination
mode, a certain amount of time for cooking and the
remaining time for grilling is carried out automatically
and in one process. You may notice a quiet clicking
noise when the oven is switching between modes.
Fire hazard!
Never use the grill stand t or other metallic objects
when you are using the microwave for combined
cooking processes. Metals reflect the microwave
radiation and it leads to the generation of sparks.
This could cause a fire and irreparably damage
the appliance!
When using the "Grill" combined cooking functions,
under no circumstances should you use any form
of covering or cookware that is not heat-resistant,
as these could melt or ignite themselves!
4 combinations are available:
Combination 1 (C 1):
For Combination 1, the microwave power is
30% and the grill power is 70% of the cooking
time. This is suitable for fish or gratins, for example.
The microwave function and the grill function
"top heat" are used.
Combination 2 (C 2):
For Combination 2, the microwave power is
55% and the grill power is 45% of the cooking
time. This is suitable for puddings, omelets or
lasagne, for example. The microwave function
and the "top heat" grill function are used.
Combination 3 (C 3):
For Combination 3, the microwave power is
30% and the grill power is 70% of the cooking
time. This is suitable for potatoes, for example.
The microwave function and the grill functions
"top and bottom heat" are used.
Combination 4 (C 4):
For Combination 4, the microwave power is
55% and the grill power is 45% of the cooking
time. This is suitable for poultry dishes, for example.
The microwave function and the grill functions
"top and bottom heat" are used.
1. Press the Combination microwave-grill button
8 once to activate Combination 1
(C 1). , , and "C 1" are shown in the
display 1.
2. Now set the required combination using the
rotary knob r :
"C 1" for combination 1,
"C 2" for combination 2,
"C 3" for combination 3,
"C 4" for combination 4.
Confirm your selection by pressing the Start/quick
start button r .
3. Now set the required cooking time using the
rotary knob r . The maximum possible
cooking time setting is 95 minutes.
4. Press the Start/quick start button r to
start the process.
The symbol for the "Grill" combination process
appears in the display 1. The programmed time
counts backwards. Once the set time has expired,
"End" and "Hot" are shown alternating in the dis-
play 1. A signal tone is heard repeatedly.
64

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info