Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 63 -
Combination cooking process
"Convection"
This function combines the convection function
with the normal microwave operation. With this,
for example, meat is juicy and tender but still crisp.
Fire hazard!
Never use the grill stand t or other metallic objects
when you are using the microwave for combined
cooking processes. Metals reflect the microwave
radiation and it leads to the generation of sparks.
This could cause a fire and irreparably damage
the appliance!
1. Press the Combination microwave-convection
button 9 . The preset temperature
"200C" and the symbols and appear
in the display 1.
2. Now set the required temperature using the
rotary knob r : 110°C, 140°C, 170°C
or 200°C. Confirm your selection by pressing
the Start/quick start button r .
3. Now set the required cooking time using the
rotary knob r . The maximum cooking
time is 95 minutes. Press the Start/quick start
button r to confirm the set cooking time.
The combination process starts. The symbol for the
"Convection" combination cooking process
appears in the display 1. The programmed time
counts backwards. Once the set time has expired,
"End" and "Hot" are shown alternating in the dis-
play 1. A signal tone is heard repeatedly.
Auto menu
For foods to be prepared in automatic menu mode,
it is not necessary to enter the cooking time or power
setting. It is quite sufficient to enter which type of
food is to be cooked/boiled, and its weight.
Fire hazard!
Under NO circumstances may you use covers or
non-heat-resistant dishes for programmes with enabled
Grill function (A-01, A-02, A-03, A-04, A-05), as
they can melt or catch fire!
Note
The microwave will calculate the time/power level for
fresh foods. Deep-frozen foods will not be cooked
properly using the times specified by the microwave
(with the exception of the "Pizza" automatic pro-
gramme).
If needs be, defrost frozen foods with the defrost
programme beforehand (see section "Defrosting").
Starting the Auto menu
1. Turn the rotary knob r (in standby
mode) slowly to the left to call up the automa-
tic menu mode. A number (e.g. "A - 02" for
automatic programme 2 (pork)) and the "Pork"
symbol appear in the display 1. Turn the
rotary knob r to select the appropriate
automatic menu for your food.
Note
If you have entered automatic menu mode by turning
the rotary knob r to the left, you can turn
the rotary knob to the right afterwards to select the
automatic menus in the sequence of A01, A02,
A03... .
66

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info