Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 71 -
The display 1 indicates "E01" and signal tones
sound.
The microwave is overheated. Terminate the cur-
rent programme immediately. Remove the plug
from the mains power socket, open the microwa-
ve door and allow the appliance to cool down.
The display 1 indicates "E02" and signal tones
sound.
There is an error on the sensor. Interrupt the
programme and let the appliance cool down.
Then restart the microwave. If the error occurs
again, contact Customer Support.
There is an error during the heating up of the
appliance. Interrupt the programme and let the
appliance cool down. Then restart the micro-
wave. If the error occurs again, contact Customer
Support.
The display 1 indicates "E03" and signal tones
sound.
Due to a short circuit or open circuit voltage,
the microwave has switched into fault protection.
Stop the programme and remove the power
plug. If possible, eliminate the problem, e.g.
metals in the cooking area, which can lead to
the above problem when using the microwave
function. Otherwise, please contact our Customer
Support.
Disposal
Do not dispose of this appliance in your
normal domestic waste. This product is
subject to the provisions of European
Directive 2002/96/EC.
Dispose of the appliance through an approved di-
sposal centre or at your community waste facility.
Observe the currently applicable regulations.
In case of doubt, please
contact your waste disposal centre.
Dispose of all packaging materials in an en-
vironmentally friendly manner.
Warranty and Service
You receive a 3-year warranty for this appliance
as of the purchase date. This appliance has been
manufactured with care and meticulously examined
before delivery.
Please retain your receipt as proof of purchase. In
the case of a warranty claim, please make contact
by telephone with our service department. Only in
this way can a post-free despatch for your goods
be assured.
The warranty covers only claims for material and
manufacturing defects, not for transport damages,
worn parts or for damage to fragile components,
e.g. buttons or batteries. This product is for private
use only and is not intended for commercial ap-
plications.
In the event of misuse and improper handling, use
of force and interference not carried out by our
authorized service branch, the warranty will be-
come void.. Your statutory rights are not restricted
in any way by this warranty.
74

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info