Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 60 -
Quick start 1
When in standby mode, turn the rotary knob r
to the right and set the required cooking period.
Start the cooking process with 900 W power by
pressing the Start/quick start button r .
Quick start 2
You can use this function to start cooking immediately
for 30 seconds (or longer, up to 95 min) at 900 W
power.
Press the Start/quick start button r once.
The symbol for microwave operation
appears in the display 1 in addition to "00:30".
The microwave starts the cooking process for
30 seconds. The countdown begins.
If you want to cook for longer than 30 seconds, press
the Start/quick start button r several times until
the required time has been set.
The time levels are apportioned as follows:
from 30 sec to 5 min: in 30 second increments
from 5 min to 95 min: in 1 minute increments
Grill function
Note
Always use the grill stands t when grilling.
This achieves an optimal grilling result. Always
placed the grill stands t on the turntable 3.
Fire hazard!
When using the grill functions, under no circumstances
should you use any form of covering or cookware that
is not heat-resistant, as these could melt or ignite
themselves!
3 grill functions are available:
"Top heat" grill function (Gr 1):
With this function, the heat only comes from
above. Only the top grill is activated. This grill
function is therefore suitable for grilled sand-
wiches and gratins.
"Bottom heat" grill function (Gr 2):
With this function, the heat only comes from be-
low. Only the bottom grill is activated. This grill
function is therefore suitable for meals or foods
which need to be cooked or grilled from below.
"Top and bottom heat" grill function (Gr 3):
With this function, the heat comes from above
and below. The top and the bottom grills are
activated. This grill function is therefore suitable
for thin slices of meat, steaks, hamburgers,
sausages or chicken pieces.
1. Press the Grill button 7 once to activate
the grill function.
The symbol for the "Top heat" grill function
appears in the display 1 along with
"Gr 1".
2. Now set the required grill function using the
rotary knob r :
"Gr 1" for top heat,
"Gr 2" for bottom heat,
"Gr 3" for top and bottom heat.
Confirm your selection by pressing the Start/quick
start button r .
2. Now set the required cooking time using the
rotary knob r . The maximum possible
cooking time setting is 95 minutes.
3. To start grill function, press the Start/quick
start button r .
The symbol for the selected grill function
//
appears in the display 1. The set time will
now count down backwards. Once the set time has
expired, "End" and "Hot" are shown alternating in
the display 1. A signal tone is heard repeatedly.
63

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info