Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
AL180/AL280/A380 / BEL-DE / A31008-M2003-E101-1-3F19 / Overview.fm / 20.10.2008
Gigaset AL180/AL185/AL280/AL285
±V
11.12. 11:56
INT MENU
1 Ladezustand der Akkus
2Anrufbeantworter-
Symbol
(nur AL185/AL285)
3Display-Tasten
4 Nachrichten-Taste
blinkt: neue Nachrich-
ten vorhanden
5 AL180/AL185:
h Telefonbuch-Taste
AL280/AL285:
d Freisprech-Taste
6Steuer-Taste (u)
7Abheben-Taste
8 AL280/AL285:
h Telefonbuch-Taste
(unten drücken)
9 Auflegen- und
Ein-/Aus-Taste
10 Rufton ein/aus
(lang drücken
im Ruhezustand)
11 Tastensperre ein/aus
(lang drücken)
12 R-Taste
- Rückfrage (Flash)
- Wahlpause
(lang drücken)
13 Mikrofon
14 „Mikrofon aus“-Taste
Kurzübersicht Basis
Basis AL185/AL285
Basis AL180/AL280
76
5
12
3
4
1
11
2
3
5
7
4
6
9
13
1
Kurzübersicht Mobilteil
12
14
8
10
1 Anmelde-/Paging-Taste:
Mobilteile suchen (kurz drücken, „Paging“
¢ S. 10)
Mobilteile anmelden (lang drücken
¢ S. 10).
2 Ein-/Aus-Taste: Anrufbeantworter ein- und ausschalten.
Leuchtet: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
Blinkt: Mindestens eine neue Nachricht vorhanden oder Nachricht
wird gerade aufgezeichnet.
Blinkt sehr schnell etwa vier Sekunden: Speicher ist voll.
3 Lautstärke-Tasten: ( = leiser; + = lauter)
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern.
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.
4 Wiedergabe-/Stopp-Taste:
Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wie-
dergabe abbrechen.
Während der Nachrichten-Wiedergabe:
5 Aktuelle Nachricht löschen.
6 An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw.
zur vorherigen Nachricht springen (2x drücken).
7 Zur nächsten Nachricht springen.
Display-Tasten am Mobilteil:
Durch Drücken der Tasten wird
jeweils die Funktion aufgerufen, die
im Display darüber angezeigt wird.
An-
zeige
Bedeutung bei
Tastendruck
INT
Andere angemeldete
Mobilteile anrufen
¢ S. 11.
MENU
Haupt-/Untermenü öffnen
(siehe Menü-Übersicht,
¢ S. 15).
Eine Menü-Ebene zurück.
U
Mit u nach oben/unten
blättern bzw. Lautstärke
einstellen.
T
Schreibmarke (Cursor) mit
u nach links/rechts bewe-
gen.
˜
Zeichenweise nach links
löschen.
OK
Menü-Funktion bestätigen
bzw. Eingabe speichern.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De telefoon na veel wikken en wegen aangeschaft. We wilden een degelijkse set. De vorige van Motorola ging te snel stuk. Siemens had bij ons een goede naam, dus vandaar gezocht naar een Siemens set.
    Na 2,5 jaar gaat de voeding stuk. We hebben de telefoons minimaal gebruikt. Geen van de telefoons doen het meer, er wordt verwezen naar de Basis. Blijkt op internet een veel gehoorde fout te zijn. Contact opgenomen met Siemens. Ik krijg van hen een beknopt mailtje terug dat de productgarantie voorbij is (is 2 jaar) en dat ik een nieuwe voeding moet kopen, ik moet eerst even zelf uitzoeken welke, kosten Euro 12,50 plus Euro 6,95 verzendkosten.
    Belachelijk. Ze kunnen dus gewoon troep verkopen en wij betalen ervoor! Niet kopen dus.

    Gesteld op 6-1-2012 om 12:47

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Gigaset AL185 Trio bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens Gigaset AL185 Trio in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info