Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
1
A380/A385 / FRK / A31008-M2003-N101-1-7719 / Overview.fm / 07.11.2008
Gigaset AL180/AL185/AL280/AL285
±V
11.12. 11:56
INT MENU
1 Niveau de charge des
batteries
2 Icône du répondeur (uni-
quement AL185/AL285)
3 Touches écran
4 Touche « Messages »
clignote : nouveaux
messages reçus
5 AL180/AL185 :
h Touche « Répertoire »
AL280/AL285 :
d Touche « Mains-
libres »
6 Touche de navigation (
u
)
7 Touche « Décrocher »
8 AL280/AL285 :
h Touche « Répertoire »
(appui bas)
9 Touche « Raccrocher »
ou « Marche/Arrêt »
10 Activation/désactivation
des sonneries (appui
long en mode veille)
11 Activation/désactivation
du verrouillage clavier
(appui long)
12 Touche R
- Double appel (Flash)
- Pause interchiffre
(appui long)
13 Microphone
14 Touche « Microphone
éteint »
Présentation de la base
Base AL185/AL285
Base AL180/AL280
76
5
12
3
4
1
11
2
3
5
7
4
6
9
13
1
Présentation combiné
12
14
8
10
1 Touche « Inscription »/« Paging » :
Recherche d'un combiné (appui bref, « Paging »
¢ p. 11)
Inscription des combinés (appui long
¢ p. 11).
2 Touche « Marche/Arrêt » : activation et désactivation du répondeur.
Allumée : le répondeur est activé.
Clignotante : il y a au moins un nouveau message ou un message
vient d'être enregistré.
Clignote très rapidement pendant environ 4 secondes : la mé-
moire est pleine.
3 Touches « Volume » : ( = moins fort ; + = plus fort)
Pendant l'écoute des messages : réglage du volume de conversation.
Pendant la sonnerie : réglage du volume de la sonnerie.
4 Touche « Ecoute »/« Pause » :
Ecoute des messages du répondeur ou interruption de la lecture.
Pendant l'écoute des messages :
5 Suppression du message en cours.
6 Aller au début du message actuel (appuyer 1 x) ou revenir au
message précédent (appuyer 2 x).
7 Lire le message suivant.
Touches écran du combiné :
Ces touches permettent d'appeler la
fonction qui est affichée à l'écran.
Affichage Signification
INT
Appeler les autres combinés
déclarés
¢ p. 12.
MENU
Ouvrir le menu principal/
sous-menu (voir
« Présentation du menu »
¢ p. 17).
Niveau de menu précédent
U
Naviguer vers le haut ou
vers le bas ou régler le
volume avec la touche u.
T
Déplacer le curseur vers
la gauche/droite avec la
touche u.
˜
Effacer caractère par carac-
tère vers la gauche.
OK
Confirmer le choix de
l'option de menu ou valider
l'entrée pour l'enregistrer.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • De telefoon na veel wikken en wegen aangeschaft. We wilden een degelijkse set. De vorige van Motorola ging te snel stuk. Siemens had bij ons een goede naam, dus vandaar gezocht naar een Siemens set.
    Na 2,5 jaar gaat de voeding stuk. We hebben de telefoons minimaal gebruikt. Geen van de telefoons doen het meer, er wordt verwezen naar de Basis. Blijkt op internet een veel gehoorde fout te zijn. Contact opgenomen met Siemens. Ik krijg van hen een beknopt mailtje terug dat de productgarantie voorbij is (is 2 jaar) en dat ik een nieuwe voeding moet kopen, ik moet eerst even zelf uitzoeken welke, kosten Euro 12,50 plus Euro 6,95 verzendkosten.
    Belachelijk. Ze kunnen dus gewoon troep verkopen en wij betalen ervoor! Niet kopen dus.

    Gesteld op 6-1-2012 om 12:47

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Gigaset AL185 Trio bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens Gigaset AL185 Trio in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info