Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
GB
IE
3
PAWSB 12 A1
Generator test
Connect the appliance to the battery as described
above under “Connection“.
Start the engine and switch on all consumers
(headlights, radio, rear window heating, etc.).
For newer vehicles, briefl y increase the engine
speed up to 2500 rpm.
If the 13.2 volt to 14.5 volt LED lights up, the gen-
erator or the voltage regulator is in good condition.
If the 15.5 volt LED lights up, the generator or volt-
age regulator is defective. In this case, contact your
automotive mechanic.
Cleaning
Danger of electric shock! Always discon-
nect the appliance from the battery before cleaning
it. Under no circumstances may the appliance be
immersed in water or held under running water
during cleaning.
Attention! Property damage! Do not use
aggressive or abrasive cleaning agents, as these
can damage the upper surfaces.
Clean the outside of the appliance with a slightly
damp cloth.
Disposal
Do not dispose of the appliance in
your normal domestic waste. This
product is subject to the European
guideline 2012/19/EU.
Dispose of the appliance through an approved dis-
posal centre or at your community waste facility.
Observe the currently applicable regulations.
In case of doubt, please contact your waste disposal
centre.
Dispose of all packaging materials in an
environmentally friendly manner.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 3IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 3 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info