Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
GB
IE
1
PAWSB 12 A1
Introduction
Congratulations on the purchase of your new appliance.
You have clearly decided in favour of a quality product.
These operating instructions are a part of this product.
They contain important information in regard to safety,
use and disposal. Before using the product, familiarise
yourself with all of these operating and safety instruc-
tions. Use the product only as described and only for the
specifi ed areas of application. In addition, pass these
documents on, together with the product, to any future
owner.
Intended Use
The appliance is intended for checking the charge of
a 12 volt battery. In addition, the charging function
of a generator can also be tested. The appliance is
not meant for commercial use.
Package contents
Battery & Alternator Tester PAWSB 12 A1
2 quick-connect terminal clamps, permanently mounted
(1 red, 1 black)
Operating instructions
Safety instructions
Danger! Avoid danger to life and
limbs caused by improper use!
Do not operate the appliance with a damaged
cable.
The measurement cable must be placed so that
they cannot be caught by rotating parts within the
engine compartment.
CAUTION! Damaged measurement cables
create a life-threatening risk of electric shock.
Dispose of the device when the measurement cables
have become damaged. The measurement cables
are not intended to be repaired.
Danger of explosion and re! Make
certain that explosive or combustible substances,
such as petrol or solvent, cannot be ignited during
use of the appliance!
Ignition sources (e.g. open light, burning cigars,
cigarettes or electric sparks) must be kept away
from the starter batteries.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 1IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 1 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info