576658

Advertentie

29
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
DE
AT
CH
27
PAWSB 12 A1
Achtung! Mögliche Sachbeschädigung!
Informieren Sie sich vor dem Laden über die
Wartung der Batterie anhand deren Bedienungs-
anleitung!
Lichtmaschinen-Test
Schließen Sie das Gerät, wie unter „Anschließen”
beschrieben, an die Batterie an.
Starten Sie den Motor und schalten Sie alle
Verbraucher (Scheinwerfer, Radio, Heckscheiben-
heizung, etc.) ein.
Erhöhen Sie bei neueren Fahrzeugen kurzzeitig die
Motordrehzahl bis auf 2500 U/min.
Leuchtet die 13,2 Volt bis 14,5 Volt-LED, ist die Licht-
maschine bzw. der Spannungsregler in Ordnung.
Leuchtet die 15,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine
bzw. der Spannungsregler defekt. Setzen Sie sich
in diesem Fall mit Ihrer KFZ-Werkstatt in Verbindung.
Reinigen
Gefahr eines elektrischen Schlags!
Trennen Sie immer die Verbindung zur Batterie, bevor
Sie das Gerät reinigen. Sie dürfen das Gerät bei
der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder
unter fl ießendes Wasser halten.
Achtung! Mögliche Sachbeschädigung!
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuern-
den Reinigungsmittel, da diese die Gehäuseober-
äche angreifen können.
Reinigen Sie das Gerät äußerlich mit einem leicht
angefeuchteten Tuch.
Entsorgen
Werfen Sie das Gerät keinesfalls in
den normalen Hausmüll. Dieses
Produkt unterliegt der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU.
Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsor-
gungseinrichtung.
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungs-
einrichtung in Verbindung.
Führen Sie alle Verpackungsmaterialien
einer umweltgerechten Entsorgung zu.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 27IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 27 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
29

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Deens, Zweeds, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info