608251
99
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/100
Pagina verder
VQT2Z89
99
AVERTISSEMENT :
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, DE
CHOCS ÉLECTRIQUES ET D’ENDOMMAGEMENT DU
PRODUIT,
NE PAS EXPOSER L’APPAREIL À LA PLUIE,
À L’HUMIDITÉ, AUX ÉGOUTTEMENTS ET AUX
ÉCLABOUSSURES ET VEILLER À CE QU’AUCUN
OBJET REMPLI DE LIQUIDE, TEL QU’UN VASE, NE
SOIT PLACÉ SUR L’APPAREIL.
UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES
RECOMMANDÉS.
NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE
PANNEAU ARRIÈRE) ; AUCUNE PIÈCE INTERNE
NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L’UTILISATEUR.
CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN
QUALIFIÉ.
z
z
z
MISE EN GARDE
Risque d’explosion si une batterie est remplacée de façon
incorrecte. La remplacer uniquement par une batterie
identique ou d’un type recommandé par le fabricant.
L’élimination des batteries usagées doit s’effectuer
conformément aux instructions du fabricant.
LA PRISE DE COURANT DOIT SE TROUVER À
PROXIMITÉ DE L’APPAREIL ET ÊTRE FACILEMENT
ACCESSIBLE.
Ce produit peut être perturbé par les ondes des
téléphones mobiles pendant l’utilisation. Si vous constatez
une telle interférence, éloignez le téléphone mobile du
produit.
Avertissement
Laissez la pile bouton hors de portée des enfants.
N’introduisez jamais de pile bouton dans la bouche. Si elle
est avalée, consultez votre médecin.
Avertissement
Risque d’incendie, d’explosion et de brûlures. Ne pas
recharger, démonter, chauffer à plus de 60°C ou incinérer.
Les informations d’identi cation du produit se trouvent au
bas de l’appareil.
Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
Macintosh et Mac OS sont des marques déposées ou non
d’Apple Inc.
Les autres noms, raisons sociales et noms de produit
gurant dans cette documentation sont les marques
déposées ou non des sociétés de développement
respectives. Veuillez noter que le symbole TM ou ®
n’apparaît pas toujours dans cette documentation.
WAARSCHUWING:
OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF PRODUCTSCHADE TE BEPERKEN,
DIENT U HET APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN
AAN REGEN, VOCHT, DRUPPEN OF SPETTEREN
EN MOET U GEEN VOORWERPEN GEVULD MET
VLOEISTOFFEN, ZOALS VAZEN, OP HET APPARAAT
PLAATSEN.
GEBRUIK ALLEEN DE ACCESSOIRES DIE WORDEN
AANGERADEN.
VERWIJDER HET DEKSEL (ACHTERKANT)
NIET, IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN
GEBRUIKERSBEDIENBARE ONDERDELEN.
NEEM VOOR ONDERHOUD CONTACT OP MET
DESKUNDIGE ONDERHOUDSTECHNICI.
z
z
z
GEVAAR
Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze
vervangen wordt. Vervang alleen door een zelfde soort
batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen
worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de
fabrikant voorgeschreven wordt.
HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET
APPARAAT GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK
BEREIKBAAR ZIJN.
Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring
veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke
storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon
verder van elkaar vandaan gebruiken.
Waarschuwing
Berg de knoopbatterij op buiten het bereik van kinderen.
Steek een knoopbatterij nooit in de mond. Raadpleeg een
arts bij inslikken.
Waarschuwing
Risico van brand, explosie en verbranding. Niet opladen,
uit elkaar halen, verwarmen tot boven 60°C of verbranden.
De markering met productgegevens bevindt zich op de
onderzijde van het apparaat.
SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
Andere namen, o.a. de namen van bedrijven en producten
die in dit document voorkomen zijn de handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van de eigenaars, resp.
ontwikkelaars. Overigens zal niet overal in dit document
het TM of ®-teken vermeld worden.
99

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic MW20EG bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic MW20EG in de taal/talen: Nederlands, Duits, Frans, Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 2,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Panasonic MW20EG

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - English - 28 pagina's

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - Espanõl, Polski, Dansk, Svenska - 124 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info