608251
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/100
Pagina verder
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l’uso
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Digitaler Bilderrahmen
Cornice foto digitale
Cadre photo numérique
Digitale Fotolijst
Modell Nr. / Modello numero / Modèle n° / Model Nr. MW-20
EG
VQT2Z89
Sehr geehrter Kunde,
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses Produkt
unseres Hauses entschieden haben.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig
durch, bevor Sie das Gerät anschließen, in Betrieb setzen
oder einstellen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
für spätere Bezugnahme griffbereit auf.
Beiliegende Installationsanleitung
Lesen Sie vor dem Beginn der Arbeiten
sorgfältig diese Installationsanleitung und
die Bedienungsanleitung durch, um eine
sachgerechte Durchführung der Installation
sicherzustellen.
(Bitte heben Sie diese Anleitung auf.
Möglicherweise brauchen Sie sie später, wenn
Sie das Gerät warten oder an einen anderen Ort
bringen wollen.)
Gentile cliente
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di collegare, far funzionare o regolare
l’apparecchio, leggere completamente queste istruzioni.
Conservare il presente manuale per un riferimento futuro.
Istruzioni di installazione in dotazione
Prima di cominciare il lavoro, leggere
attentamente le seguenti istruzioni di installazione
e le istruzioni per l’uso per assicurarsi che
l’installazione sia eseguita correttamente.
(Conservare queste istruzioni. Potrebbero
essere necessarie in caso di manutenzione o
spostamento dell’unità.)
Cher client
Merci d’avoir porté votre choix sur cet appareil.
Avant de brancher, d’utiliser ou de régler cet appareil,
lisez l’ensemble des présentes instructions. Conservez
ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Instructions d’installation fournies
Avant de commencer le travail, lisez
soigneusement ces instructions d’installation et
le mode d’emploi a n d’assurer une installation
appropriée.
(Veuillez conserver ces instructions. Vous en
aurez besoin lors de la maintenance ou du
déplacement de cet appareil.)
Geachte klant
Wij danken u voor de aankoop van dit product.
Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door alvorens
u dit product aansluit, bedient of afstelt. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing voor later naslag.
Bijgeleverde montage-instructies
Lees deze montage-instructies en de
bedieningsinstructies aandachtig voordat u aan
het werk gaat, om te waarborgen dat de montage
op de juiste wijze wordt uitgevoerd.
(Bewaar deze handleiding. U hebt de handleiding
weer nodig bij onderhoud en verplaatsing van het
apparaat.)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic MW20EG bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic MW20EG in de taal/talen: Nederlands, Duits, Frans, Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 2,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Panasonic MW20EG

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - English - 28 pagina's

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - Espanõl, Polski, Dansk, Svenska - 124 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info