608251
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/124
Pagina verder
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Instrucciones de funcionamiento
vod k obsluze
Instrukcja obs³ugi
Digital fotoramme
Digital fotoram
Marco de Fotos Digital
Digitální fotorámeèek
Cyfrowa ramka fotogra czna
Modelnr. / Modellnr. / Nº de modelo / Model è. / Model MW-20
EG
VQT2Z90
Kære kunde
Tak for købet af dette produkt.
Læs denne brugervejledning grundigt, inden du begynder
at tilslutte, betjene eller justere på dette produkt. Gem
brugervejledningen mhp. senere brug.
Medfølgende installationsvejledning
r arbejdet påbegyndes, skal du læse denne
installationsvejledning og betjeningsvejledningen for at
sikre, at installationen udføres korrekt.
(Gem denne vejledning. Du kan få brug for den i
forbindelse med vedligeholdelse eller ytning af
apparatet.)
Bäste kund
Tack för att du köpt denna produkt.
Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter, använder eller
justerar denna produkt. Behåll denna bruksanvisning för framtida
referens.
Medföljande installationsinstruktioner
Innan du påbörjar arbetet ska du läsa dessa
instruktioner noggrant för att vara säker på att
installationen utförs korrekt.
(Behåll dessa instruktioner, du kan behöva dem när du
utför underhåll på eller yttar enheten.)
Estimado cliente
Le agradecemos que haya adquirido este producto.
Antes de conectar, operar o ajustar este producto, lea todas las
instrucciones. Guarde este manual para usarlo en el futuro como
referencia.
Instrucciones de instalación incluidas
Antes de comenzar el trabajo, lea detenidamente estas
instrucciones de instalación y las instrucciones de
funcionamiento para asegurarse de que la instalación
se realiza correctamente.
(Le rogamos conserve estas instrucciones. Podría
necesitarlas cuando vaya a mover o a someter esta
unidad a un mantenimiento.)
Vážený zákazníku
Dìkujeme za zakoupení tohoto produktu.
ed pøipojováním, používáním nebo nastavováním tohoto
produktu si pøeètìte celý návod. Pøíruèku si uložte k pozdìjšímu
nahlédnutí.
Dodaný návod k instalaci
ed zahájením práce si peèlivì pøeètete pokyny
k instalaci a obsluze, aby bylo zajištìno správné
provedení montáže.
(Tento návod si uschovejte. Budete jej možná
potøebovat pøi provádìní údržby nebo pøi pøesunu
pøístroje.)
Szanowni Klienci
Dziêkujemy za zakup naszego produktu.
Przed przyst¹pieniem do pod³¹czania, obs³ugi lub regulacji
opisywanego wyrobu prosimy o dok³adne zapoznanie siê z ca³¹
instrukcj¹. Podrêcznik nale¿y zachowaæ, aby móc do niego
ewentualnie siêgn¹æ w przysz³ości.
Do³¹czona instrukcja monta¿u
Przed rozpoczêciem jakichkolwiek dzia³añ nale¿y
dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ instalacji i obs³ugi
urz¹dzenia, aby móc je prawid³owo zamontowaæ.
(Instrukcjê nale¿y zachowaæ. Mo¿e byæ potrzebna w
czasie konserwacji lub przenoszenia tego urz¹dzenia.)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic MW20EG bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic MW20EG in de taal/talen: Spaans, Pools, Deens, Zweeds als bijlage per email.

De handleiding is 2,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Panasonic MW20EG

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch - 100 pagina's

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - English - 28 pagina's

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - Français, Italiano - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info