608251
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Operating Instructions
Digital Photo Frame
Model No. MW-20
EB
VQT2Z88
Table of contents
Getting started
Safety precautions .................................................... 2
Read this page rst ................................................... 3
Control guide ............................................................. 4
About the internal memory and SDs ....................... 6
Preparation for power source ................................... 7
Setting the clock ........................................................ 7
Switching the screen display ................................... 8
Displaying photos vertically ..................................... 9
Operations
Selecting photos to view ........................................ 10
Editing photos ......................................................... 12
Photo playback settings ......................................... 14
Connecting/Recharging an iPod/iPhone ............... 15
Playing back photos, etc. stored on the
iPod/iPhone .......................................................... 16
Playing music on an iPod/iPhone .......................... 16
Playing video on an iPod/iPhone ........................... 17
Audio playback settings ......................................... 18
Using the timer ........................................................ 18
Power saving use .................................................... 20
Using the setup menu ............................................. 20
Using with your PC .................................................. 22
Reference
Using in a wall-mounted state ................................ 23
Maintenance ............................................................. 25
Troubleshooting guide ............................................ 26
Speci cations .......................................................... 27
Useful Information ................................................... 27
Dear customer
Thank you for purchasing this product.
Before connecting, operating or adjusting this product,
please read the instructions completely. Please keep
this manual for future reference.
Included Installation Instructions
Before commencing work, carefully read these
installation instructions and the operating instructions
to ensure that installation is performed correctly.
(Please keep these instructions. You may need them
when maintaining or moving this unit.)
Model number suf x “EB” denotes UK model.
Supplied Accessories
Use numbers indicated in parentheses when asking
for replacement parts. (Product numbers correct as of
September 2010. These may be subject to change.)
Getting startedReference Operations
1 AC adaptor
For the United Kingdom,
and continental Europe
(RFEA609E)
For others
(RFEA610Z)
1 AC plug
For the United Kingdom
(RFE0219)
For continental Europe
(RFE0218)
For Australia and New Zealand
(RFE0220)
3 AC plugs
(For Saudi Arabia)
(RFE0219)
(RFE0218)
(RFE0224)
For others
1 Remote control
(N2QAYC000032)
(Battery built-in)
1 Stand for vertical
arrangement
(RFE0216)
1 Fitting for
wall-mounting
(RFA3217)
1 Universal Dock for
iPod
(RFE0223)
1 Backrest for Universal
Dock
(RFE0225)
1 Backrest cushion
(RFE0226)
EG GC GN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic MW20EG bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic MW20EG in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Panasonic MW20EG

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, Français, Italiano - 100 pagina's

Panasonic MW20EG Gebruiksaanwijzing - Espanõl, Polski, Dansk, Svenska - 124 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info