Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
51
Sonstiges
(GER) SQT0537
Dieses Produkt enthält die folgende Software:
(1) unabhängig von oder für Panasonic Corporation entwickelte Software,
(2) Software von Drittanbietern, die an Panasonic Corporation lizenziert ist, und/oder
(3) Open Source-Software
Die als (3) eingeordnete Software wird in der Hoffnung vertrieben, dass sie nützlich ist,
jedoch OHNE JEGLICHE GARANTIE, sowie auch ohne die implizite Garantie der
MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Siehe in den detaillierten Festlegungen und Bedingungen dazu, die bei Auswahl von
[MENU/SET] angezeigt werden > [Setup] > [Firmware-Anz.] > [Software info].
Das G MICRO SYSTEM ist ein Digitalkamerasystem aus der
LUMIX-Reihe mit Wechselobjektiven auf Grundlage des Micro-
Four-Thirds-Standards.
Micro Four Thirds™ und die für Micro Four Thirds verwendeten
Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen
der Olympus Imaging Corporation in Japan, den USA, der EU
und anderen Ländern.
Four Thirds™ und die für Four Thirds verwendeten Logos sind
Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Olympus
Imaging Corporation in Japan, den USA, der EU und anderen
Ländern.
SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.
“AVCHD”, “AVCHD Progressive” und das
“AVCHD Progressive”-Logo sind Markenzeichen von
Panasonic Corporation und Sony Corporation.
In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das
Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
HDMI, das HDMI-Logo und “High-Definition Multimedia
Interface” sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI
Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.
HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic
Corporation.
Adobe ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes
Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
Pentium ist ein Markenzeichen von Intel Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika
und/oder in anderen Ländern.
iMovie, Mac und Mac OS sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene
Markenzeichen der Apple Inc.
iPad, iPhone, iPod und iPod touch sind Markenzeichen von Apple Inc., registriert in den
Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
Windows und
Windows Vista
sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
DMC-GF7KEG-SQT0537_ger.book 51 ページ 2015年1月6日 火曜日 午前9時27
51

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-GF7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-GF7 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info