Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
QuickTime und das QuickTime Logo sind
Handelszeichen oder registrierte Handelszeichen der
Apple Inc., welche unter Lizenz verwendet werden.
Android und Google Play sind Handelszeichen oder
registrierte Handelszeichen der Google Inc.
Das Wi-Fi CERTIFIED™-Logo ist ein Kontrollzeichen
von Wi-Fi Alliance
R
.
Die Wi-Fi Protected Setup™-Kennzeichnung ist ein
Kontrollzeichen von Wi-Fi Alliance
R
.
“Wi-Fi
R
” und “Wi-Fi Direct
R
” sind eingetragene
Markenzeichen von Wi-Fi Alliance
R
.
“Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” und “WPA2™” sind
Markenzeichen von Wi-Fi Alliance
R
.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are
trademarks, service marks, or certification marks of the
Digital Living Network Alliance.
Dieses Produkt verwendet “DynaFont” der
DynaComware Corporation. DynaFont ist ein
eingetragenes Warenzeichen der DynaComware Taiwan
Inc.
QR Code ist eine eingetragene Handelsmarke von DENSO WAVE INCORPORATED.
Andere Namen von Systemen oder Produkten welche in dieser Bedienungsanleitung
genannt werden, sind normalerweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
Hersteller dieser Produkte oder Systeme.
Dieses Produkt wird unter der “AVC Patent Portfolio License” für die persönliche und nicht
kommerzielle Nutzung durch einen Endverbraucher lizenziert. Im Rahmen dieser Lizenz darf
der Endverbraucher (i) Videomaterial nach dem AVC-Standard (“AVC Video”) codieren und/
oder (ii) AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Endverbraucher im Rahmen
persönlicher und nicht kommerzieller Aktivitäten codiert wurde, und/oder AVC-Videomaterial
decodieren, das von einem Videoanbieter bezogen wurde, der für die Bereitstellung von AVC-
Videomaterial lizenziert wurde. Für alle anderen Verwendungen wird weder eine Lizenz erteilt,
noch darf diese impliziert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei MPEG LA, LLC.
Siehe http://www.mpegla.com
.
EU
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
Panasonic Corporation 2015
Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
DMC-GF7KEG-SQT0537_ger.book 52 ページ 2015年1月6日 火曜日 午前9時27
52

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-GF7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-GF7 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info