Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
50
Sonstiges
SQT0537 (GER)
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Bedienungsanleitung im PDF-Format
Detailliertere Anweisungen zum Betrieb dieser Kamera sind in der
“Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen (PDF-Format)” auf der
beiliegenden DVD enthalten.
Für Windows
1 Schalten Sie den PC ein und legen Sie die mitgelieferte DVD mit der
Bedienungsanleitung ein.
Wenn der Bildschirm zur automatischen Wiedergabe angezeigt wird, können Sie das
Menü durch die Auswahl und Ausführung von [Launcher.exe] anzeigen.
In Windows 8/Windows 8.1 können Sie das Menü anzeigen, indem Sie die Meldung
anklicken, die erscheint, nachdem Sie die DVD eingelegt haben, und anschließend
[Launcher.exe] auswählen und ausführen.
Sie können das Menü auch durch Doppelklicken von [SFMXXXX] in [Computer] anzeigen
(XXXX unterscheidet sich je nach Modell).
2 Klicken Sie auf [Bedienungsanleitung].
Die Liste der Bedienungsanleitungen (PDF-Format) wird angezeigt.
3 Klicken Sie auf die Sprache der Bedienungsanleitung, die Sie öffnen möchten.
Die “Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen (PDF-Format)” wird geöffnet.
Sie können die “Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen” auf dem PC speichern.
Zum Ansehen oder Ausdrucken der “Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen
(PDF-Format)” benötigen Sie Adobe Reader.
Sie können eine Adobe Reader-Version, die Sie mit Ihrem Betriebssystem verwenden können,
von der folgenden Webseite heruntergeladen. (Stand: Januar 2015)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Für Mac
1 Schalten Sie den PC ein und legen Sie die mitgelieferte DVD mit der
Bedienungsanleitung ein.
2 Öffnen Sie den Ordner “Manual” in der DVD.
3 Doppelklicken Sie [INDEX.pdf].
Die Liste der Bedienungsanleitungen (PDF-Format) wird angezeigt.
4 Klicken Sie auf die Sprache der Bedienungsanleitung, die Sie öffnen möchten.
Die “Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen (PDF-Format)” wird geöffnet.
Sie können die “Bedienungsanleitung für erweiterte Funktionen” auf dem PC speichern.
DMC-GF7KEG-SQT0537_ger.book 50 ページ 2015年1月6日 火曜日 午前9時27
50

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-GF7 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-GF7 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info