Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
Improper handling can cause serious damage to people and to the appliance.
WARNING:
DO NOT operate the unit with a damaged plug or loose wall outlet. If the power cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer or an authorized service agent.
DO NOT cover the air intake and exhaust when in use.
This appliance is not intended for use by children. Children should be supervised and should not play
on or around the appliance.
DO NOT place objects on or sit on the unit.
Always turn off and unplug the unit when cleaning or servicing.
If service is needed contact an authorized service agent.
Unplug the unit when stored or not in use.
DO NOT run the power cord under carpeting and rugs.
Use caution to prevent tripping on cord.
DO NOT use in areas where gasoline, paint or other flammable goods are stored.
Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances.
This household appliance has been manufactured for use in domestic environments and should not
be used for other purposes.
Only use the installation kit provided to install this unit. DO NOT attempt to extend the exhaust hose or
install this unit using other methods other than that provided in this manual. Improper installation could
void any existing warranties. Contact Customer Support for assistance if required.
DO NOT use an extension cord with this unit.
SAFETY
PARTS DESCRIPTION
1) Control Panel
2) Air Outlet
3) Handle
4) Casters
5) Remote Control
6) Exhaust Hose Connector
EN 2
9
1
2
8
10
6
5
15
4
7
3
11
12
13
14
Lower Grill
Drain Tube
(For Continuous Drain)
Lower Rubber Drain Plug
(Air Conditioning Mode)
Power Supply Cord
12)
13)
14)
15)
Cord Winder
Upper Grill
Upper Air Filter
Upper Rubber Drain Plug
(Dehumidifying Mode)
Lower Air Filter
7)
8)
9)
10)
11)
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Honeywell HL14CESWW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Honeywell HL14CESWW in de taal/talen: English, Espanõl, Français als bijlage per email.

De handleiding is 9,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info