Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
USER TIPS
THANK YOU
Congratulations on your purchase of this versatile Honeywell Portable Air Conditioner.
Important:
Before installing the unit, place it UPRIGHT for 1 hour before use to allow the refrigerant to stabilize.
Air outlet automatically opens when the unit is turned on, and automatically closes when the unit is
turned off. Manually adjust the air vent located at the top of the unit to adjust the direction of air flow.
Honeywell Portable Air Conditioners are ideal for spot cooling. The compressor, condenser and
evaporator are housed in a compact unit. The air is filtered, dehumidified and cooled while a flexible air
outlet hose sends heat outside. The air conditioner includes a window venting kit.
No permanent installation is needed. The unit is easy to move from room to room and offers a truly
flexible air conditioning solution.
Auto Evaporation System - The unit automatically evaporates the condensate through the air
outlet hose. There is no need to empty the drainage tank except in very humid conditions.
Read and follow the instructions carefully.
Follow installation instructions to set up the unit.
Plug the unit into a properly grounded circuit. DO NOT plug into an extension cord.
USER TIPS
To ensure optimal efficiency of the product, keep doors and windows closed when it is used as an air
conditioner or dehumidifier. If the product is being used with the fan function only, an open window could
improve air circulation.
Cooling and Dehumidifying Operation Fan Operation
EN 1
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Honeywell HL14CESWW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Honeywell HL14CESWW in de taal/talen: English, Espanõl, Français als bijlage per email.

De handleiding is 9,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info