Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
DRENADO DE AGUA
Cuando la unidad tiene un exceso de agua de condensación dentro de la unidad, el equipo dejará de
funcionar y mostrara una luz de advertencia (el boton de encendido parpadeará con una luz roja). Este
error indicará que el agua necesita ser drenada de acuerdo a algunos de los métodos:
Si el área está en una zona muy húmeda, posiblemente se
necesitará el drenado del agua.
Drenaje Continuo para Modo Deshumidificador
Mientras utiliza la unidad en el modo deshumidificador, el
drenaje continuo es recomendado.
DRENADO DE AGUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desconecte la unidad de la toma de corriente eléctrica.
Colocar un recipiente poco profundo debajo del tapón
de goma de drenaje inferior. Vea el diagrama.
Retire el Tapón de goma de drenaje inferior.
El agua drenada se acumula en la bandeja.
Después de que el agua ha sido drenada, vuelva a
colocar el tapón de goma de drenaje inferior.
Ahora puede encender la unidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desconecte la unidad de la toma de corriente eléctrica.
Retirar el tapón de goma Superior/Inferior de drenaje.
Mientras se hace esta operación se genera algún
derramamiento de agua, así que por favor tenga un
recipiente para recoger el agua.
Conectar el manguera de drenaje (incluído) al drenaje
superior on inferior (el que considere más conveniente
para su espacio). Vea el diagrama.
El agua se puede drenar continuamente a través del
manguera de drenaje en un desagüe en el suelo o cubo.
Colocar el tapón de drenaje.
Ahora puede encender la unidad.
ES 9
Tapón de
goma de
drenaje
inferior
Bandeja
(No incluida)
Tubo de drenaje
(incluído):
Dia. 0,09" (0,22cm)
Longitud: 29,3" (74,5cm)
Tapón de goma de
drenaje superior
*Aplica solo para modelos seleccionados con la función Calefacción (HEAT).
Drenaje Manual para Modo AC, Calefactor* y Deshumidificador
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Honeywell HL14CESWW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Honeywell HL14CESWW in de taal/talen: English, Espanõl, Français als bijlage per email.

De handleiding is 9,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info