Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
JMATEK Limited
Manulife Financial Centre,
Kwun Tong, Hong Kong
Phone: 852-2559-5522
Email: info@jmatek.com
Web: www.jmatek.com
JMATEK North America LLC
Mahwah, New Jersey 07495 USA
Email: usinfo@jmatek.com
Web: www.jmatek.com
Customer Support:
Assistance Au Client:
Servicio de atencion a clientes:
USA/ EE.UU: 1-800-474-2147
CANADA/ CANADÁ
^
: 1-888-209-0999
^Canada Customer Support service
available for models sold in Canada only.
Made in China
© 2016 JMATEK Limited. All rights reserved.
The Honeywell Trademark is used under license
from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no
representations or warranties with respect to this product.
This product is manufactured by Airtek Int'l Corp. Ltd.
(subsidiary of JMATEK Ltd.).
EN
Fabriqué en Chine
© 2016 JMATEK Limited. Tous droits réservés.
La marque déposée Honeywell est utilisée en vertu d’une
licence de Honeywell International inc.
Honeywell International inc. ne fait aucune déclaration et
ne donne aucune garantie à l’égard de ce produit.
Ce produit est fabriqué par Airtek Int'l Corp. ltée
(une filiale de JMATEK Limited).
FR
Hecho en China
© 2016 JMATEK Limited. Todos los derechos reservados.
La marca Honeywell es usada bajo licencia de Honeywell
International Inc. Honeywell International Inc. no representa
ni garantiza este producto.
Este producto es fabricado por Airtek Int'l Corp. Ltd.
(subsidiaria de JMATEK Limited).
ES
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Honeywell HL14CESWW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Honeywell HL14CESWW in de taal/talen: English, Espanõl, Français als bijlage per email.

De handleiding is 9,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info