Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Finnish - 79-
Turvalisuustoimet
Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
TV:N KÄYTÖSTÄ
Tee ja Ä tee
Tee
Tämä TV on suunniteltu ja valmistettu vastaamaan
kansainvälisiä turvastandardeja, mutta kuten kaikissa
hkölaitteissa, turvallisuustekijät on huomioitava
käytön yhteydessä.
LUE käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä.
OTAyhteys myyänjos olet epävarma asennuksesta,
liitännöistä, ytöstä tai turvallisuudesta.
Ole varovainen laitteen lasipaneeleiden ja ovien
kanssa.
TV on varustettukiintlvirtapistokkeella.
ei saa leikata pois koska se voi sisältää erityisen
radiohäiriöiden suodattimen, jonka poisataminen voi
johtaa heikentyneeseen suoritukseen. Jos haluat
jatkaa johtoa, käytää sopivaa turvahyksytt
jatkojohtoa tai otayhteys jälleenmyyjään.
Huomioi valmistajan ohjeet liittäessäsi TV:n
jatkojohdolla. Tarkista uuden pistokkeen sulakearvo,
tämä tulee olla 5 Amp sulake joka on yhdenmukainen
jokoASTAtai BSI (BS1 362)säädösten kanssa, nämä
on helppotunnistaajoko tai merkeistä. Jos
olet epävarma asennuksesta jatkojohdon kanssa, ota
yhteys lleenmyyjään.
Älä Tee
ÄLÄ jatka laitteenkäyttöä jos huomaat sen vioittuneen
jollainlailla sammutalaite,irroitavirtajohtojaotayhteys
lleenmyyjään.
Ä aseta vedel täytettyjä astioita TV:n älle.
ÄLÄ poista miän kiinteistäkansistasähköiskuvaaran
vuoksi..
ÄLÄ laitettaällevalvomatta elleisi oleerikseen
suunniteltu siihen tai siinä on valmiustila. Sammuta
laite kytkimestä ja varmista että perheesi myös osaa
tämän. Erikoisjärjestely voidaanjoutua suorittamaan
sairailletai liikuntavammaisillehenkiille.
Äkäy stereo tai radiolaitteita siten että vaarannat
liikenneturvallisuutta. . TV:n katselu ajon aikana on
kiellett.
Ä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
verhoilla tai pehmeil sisustustekstiileillä.
Ylikuumentuminen vaurioittaa laitetta ja lyhentää sen
käyttöikää.
Äkäy tilapäisiä alustoja ja älä KOSKAAN kiinnitä
´jalkoja puuruuveilla varmistaaksesi turvallisuus,
kiinni aina vamistajan alusta ja jalat ohjeiden
mukaisesti.
Äaltista sähkölaitteita sateelle tai kosteudelle.
ENNEN KAIKKEA
Ä KOSKAAN anna kenenän, etenkään
lasten, työnä mitään laitteen rakoihin tai
aukkoihin tämä voi johtaa sähköiskuun.
ÄLÄ koskaan ota riskejä sählaitteiden
käytössä - on parempi olla varma kuin katua!
1.Virtalähde
Laitetta tulee käyttää 220-240 V AC, 50 Hz
virtalähteestä. Varmista, että olet valinnut oikean
nnitteen.
2. Virtajohto
Älä aseta laitetta, huonekalua jne. virtajohdon päälle,
tailitis johtoa.Käsittelejohtoapistokkeesta. Äirrota
vetälläjohdostaäläkoskaankoskejohtoonrillä
käsillä koska tämä voi johtaa oikosulkuun tai
sähköiskuun. Älä tee solmua johtoon tai sido sitä
muidenjohtojen kanssa.Virtajohtotulee sijoittaa siten,
etteisen päälle astuta.Viallinenvirtajohto voiaiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun. Jos se on viallinen ja
vaihdettava, tulee vain tevöityneen henkilön
suorittaa vaihto.
3. Kosteus ja vesi
Älä ytä laitetta kosteissa tiloissa (ltä käyttämästä
kylpyhuoneessa, keittiön tiskialtaan tai pesukoneen
lähellä). Älä altista laitetta sateelle tai vedelle, koska
tämä voi olla vaarallista, äläkä mskään aseta
nesteellä täytettyesineitä, kutenkukkamaljakoita sen
päälle. Vältä valumia tai roiskeita.
Jos jokin kova esine tai nestettä kaatuu TV:n päälle,
irrota virtajohto ja anna pätevöityneen huoltohenkilön
tarkastaa laite ennen käyttöä..
PE-liinnät maattoon
Varmista, et kytkentä on oikein maadoitettu. Liitä TV maadoitettuun
pistorasiaan mukana toimitetulla virtajohdolla. Jos mukana toimitettu
pistoke ei sovi pistorasiaan, kysy lisätietoja sähkömieheltä.
Liitä maajohto
huolellisesti
C03-IB-FIN-(L37V01E A)-MB26-PANEU-37810W-(RRC1001-2511E)-(ECO PIP)-10051157-50110441.p6516.07.2007, 08:2879
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi L37V01UA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi L37V01UA in de taal/talen: Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 2,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info