Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Finnish - 80-
4. Puhdistaminen
Irrota TV verkkovirrasta ennen puhdistamista. Älä
käy nestemäis tai suihkepesuaineita Käytä
pehmeää kuivaa kangasta.
5. Tuuletus
Raot ja aukot vastaanottimessa on tuuletusta varten
ja luotettavan toiminnan takaamiseksi. Estääksesi
ylikuumentumisen, ei itäaukkojasaa peittää millään
tavalla.
6. Kuumuus ja liekit
Vastaanotinta ei tule asettaa tulen tai erittäin kuumien
lämpölähteiden, kuten sähkölämmittimien lähelle.
Varmista ettei avotulia, kuten kynttilöitä, aseteta TV:n
päälle. Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten
auringonvalolle, tulelle, jne.
7. Ukonilma
Irrota laite verkkovirrasta ukonilmalla, tai kun se on
ytmättömänä pidemmän aikaa
8. Varaosat
Jos varaosia tarvitaan, varmista et korjausta
suorittava henkilökäytä valmistajanmäärittämiäosia
tai osia joiden tekniset ominaisuudet ovat samat kuin
alkuperäisten osien. Väärät varaosat voivat johtaa
tulipaloon, sähköiskuun tai muihin vaaroihin.
9. Huolto
täkaikkihuoltotoimetammattitaitoiselle henkilölle.Älä
poista kantta itse, koska tämä voi johtaa sähköiskuun
10. Hävittäminen
vittämisohjeet:
Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.
Pakkausmateriaalit kuten muovikelmu tulee pitää
lastenulottumattomissa.
Paristoja, mukaan lukien ne jotka eivät sillä
raskasmetalleja, ei saa hävittää kotitalousjätteiden
mukana. Hävitä paristot ympäristöysvällisellä
tavalla. Kysy ohjeita alueesi tteenkäsittelystä
Kyl katodiloistelamppuLCD PANEELISSAsisältää
pienen määrän elohopeaa, noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä sen vittämisessä.
Tietoja käyttäjille
Euroopan unionin maissa
mä merkki tuotteessa tai sen pakkauksessa,
tarkoittaa et sähkö- ja elektroniikkaosat, niiden
käytiän jälkeen, tulee hävittää erillään
kotitalousjätteistä. Euroopan unionissa on erilliset
keräysjärjestelmät.
Kysylitietojapaikalliselta viranomaiseltatailiikkees
josta ostit tuotteen.
11. Laitteen kytkeminen irti
TV kytketään irti virtapistokkeesta, joten sen tulee olla
helposti käytettävissä.
12. Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää
kuuloa.
13. Loukkaantumisien välttämiseksi, laite on
asennettava kunnolla seinään asennusohjeiden
mukaisesti.
14. Liittäminen TV:n jakeluverkkoon
(Kaapeli-TV jne.) virittimestä:
Rakennuksen verkkovirtaan tai toisen laitteen kautta
suojamaadoitettuun pistokkeeseen ja
koaksiaalikaapelinkauttaTV:njakelujärjestelmäänliitetty
laite, voi jossakin tapauksissa muodostaa
tulipalovaaran.
Maadoittaaksesi järjestelmän kunnolla, varmista, että
kaapelin maadoitus on yhteydes rakennuksen
maadoitukseen. Huomioi,että liitännäntuleenoudattaa
IEC 60364-7-707 ja IEC 603646-5-548 standardeja,
jotkavaativat,ettämaadoitusonmahdollisimmanhel
kaapeliliitänä.
VHF/UHF
75
TV:n TAKAOSA
KAAPELI TV
C03-IB-FIN-(L37V01E A)-MB26-PANEU-37810W-(RRC1001-2511E)-(ECO PIP)-10051157-50110441.p6516.07.2007, 08:2880
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi L37V01UA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi L37V01UA in de taal/talen: Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 2,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info