Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Finnish - 77-
Sisältö
AVL........................................................ 95
Tehoste .................................................. 95
Dynaaminen basso ................................ 95
3DS ........................................................ 96
SubWoofer............................................. 96
Tallenna .................................................. 96
Ominaisuudet-valikko.................................... 96
Uniajastin ............................................... 96
Lapsilukko .............................................. 96
Kieli ........................................................ 96
AV-2 Out ................................................ 96
Oletus zoom ........................................... 96
Sinitausta ............................................... 96
Valikon tausta......................................... 96
Valikon poistoviive.................................. 96
Teksti-TV kieli ......................................... 96
Asennusvalikko ............................................ 97
Ohjelma .................................................. 97
Aaltoalue................................................ 97
Kanava .................................................. 97
Värijärjestelmä ....................................... 97
Äänijärjestelmä ....................................... 97
Hienosäätö ............................................. 97
Etsiä ....................................................... 97
Videonauhuri.......................................... 97
Tallenna ohjelma ..................................... 97
Ohjelmavalikko .............................................. 97
Nimi : ........................................................... 97
Aseta: ......................................................... 97
Poista: ......................................................... 98
APS (Automaattinen ohjelmointijärjestel) 98
A.P.S. (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä)Maa ..................... 98
Asennusvalikko AV-tiloissa .................... 98
Värijärjestelmä ............................................. 98
Videonauhuri ............................................... 98
Tallenna ohjelma .......................................... 98
Lähdevalikko ................................................ 98
Tietokonetila ................................................... 99
Asennus ...................................................... 99
Valikkojärjestelmä tietokonetilassa................ 99
Äänivalikko/Ominaisuudet-valikko ........... 99
PC-kuvan valikko .................................... 99
PC-kuvan paikkavalikko .......................... 99
Autom. paikka......................................... 99
Vaakapaikka ........................................... 99
Pystypaikka ............................................ 99
Pistekello ................................................ 99
Vaihe ...................................................... 99
Ääni Tietokonetilassa ............................. 99
Muut toiminnot ............................................. 100
TV Tila ........................................................100
Mykistysilmaisin ..........................................100
PIPjaPAPtilat ............................................. 100
PAT....................................................... 100
AV Tilat....................................................... 100
Turvalisuustoimet .......................................... 79
Onimaisuudet.................................................. 81
Livarusteet .................................................. 81
LCD TV Etuosa ................................................. 82
Takaosa ja Ulkoiset liitännät ......................... 82
Kauko-ohjaimen painikkeet .......................... 83
Valmistelut ....................................................... 84
Ennen kuin kytket TV:n päälle ...................... 84
Virtaliitäntä ................................................... 84
Kytkentä antenniliittimeen ............................. 84
Paristojenasettaminen kauko-ohjaimeen ......84
Kauko-ohjaimen käyttö ................................. 84
Kauko-ohjaimen käyttöalue ........................... 84
TV:n kytkeminen ON/OFF (pois/päällä) ........ 85
TV:n kytkeminen päälle:................................ 85
TV:n kytkeminen pois päältä: ........................85
Valikkojärjestelmän navigointi ..................... 85
Alkuasetukset ................................................ 85
Jokapäiväinen yttö ..................................... 86
Tiedoteruutu ................................................. 86
ELEKTRONINENOHJELMOPAS(EPG)........... 86
Tekstityksen näyttäminen ............................. 87
Teksti-TV ...................................................... 87
DTV Valikkojärjestelmä ................................. 87
Kanavalista .................................................. 87
Koko kanavalistan selaaminen ............... 88
Kanavien siirtäminen kanavalistalla ........ 88
Kanavien poistaminen kanavalistalta ......88
Kanavien uudelleennimeäminen .............88
Kanavien lukitseminen ............................ 89
Suosikkien asettaminen .......................... 89
Miten kanava lisätään suosikkilistaan: ...... 89
Ohjeet painamalla OPAS-painiketta ............ 89
Asennus ...................................................... 90
Konfigurointi .................................................91
Ajastimet ...................................................... 93
TV:n asetus .................................................94
Tavallinen käyttöliittymä ................................ 94
Valikkojärjestelmä .......................................... 94
Kuvavalikko .................................................. 94
Tila ......................................................... 94
Kontrasti/Kirkkaus//Terävyys/Väri/
Värisävy ................................................ 94
Värilämpötila........................................... 94
Kohinanvaimennus ................................. 95
Filmitila .................................................... 95
Tallenna .................................................. 95
Nollaa ..................................................... 95
Äänivalikko ................................................... 95
Äänenvoimakkuus .................................. 95
Taajuuskorjain ........................................ 95
Tasapaino ............................................... 95
Kuulokkeet.............................................. 95
äänenvoimakkuus ....................................... 95
tasapaino .................................................... 95
Äänitila ................................................... 95
C03-IB-FIN-(L37V01E A)-MB26-PANEU-37810W-(RRC1001-2511E)-(ECO PIP)-10051157-50110441.p6516.07.2007, 08:2877
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi L37V01UA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi L37V01UA in de taal/talen: Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 2,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info