700979
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/99
Pagina verder
3
ENGLISH
TABLE OF CONTENT
-------------------------------------------------------------------------------------
44 PARENTAL CONTROL
44 PIN protect purchases
44 Viewing restrictions
45 Broadcast Ratings
45 PIN protect app launches
45 PIN protect Amazon photo app
45 Changing the PIN code
46 PRIVACY SETTINGS
46 Device usage data
46 Collect app and broadcast usage data
46 Interest-based ads
47 ADVANCED SETTINGS
47 Data monitoring
48 Notification settings
48 Featured content
49 Auto power off
49 Position setting
49 Time zone setting
50 Synchronising date and time
50 Changing the menu language
50 Metric unit setting
50 Changing the audio language
51 Changing the subtitle language
51 Menu navigation sounds
51 Sleep timer
51 Screen saver settings
53 DEVICE & SOFTWARE
53 About
53 Software update
53 USB DRIVE
54 Developer options
55 Legal and compliance documents
55 Sleep mode
56 Restarting the TV
56 Resetting the television to its original status
57 ACCESSORIES
57 Amazon Fire TV remotes
57 Game controllers
58 Other Bluetooth devices
59 ACCESSIBILITY
59 Subtitles
61 VoiceView screen reader
63 Screen magnifier
63 High-Contrast Text
64 USING EXTERNAL DEVICES
64 Equipment control
65 HDMI CEC
66 High Resolution – HD ready
66 Connection options
67 Connecting an external device
67 Using a DVD recorder, DVD player, video
recorder or set-top box
67 Hi-Fi system
68 OPERATION WITH COMMON
INTERFACE
68 What is common interface?
68 Inserting the CA module
68 Access control for CA module and smart
cards
69 NETWORK SETUP
69 Network connection.
69 Wired network
70 Wired network settings
71 Wireless network
72 Wireless network configuration
74 Connecting the TV to a "hidden" network
75 Wireless manual network connection
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 32GFB6064 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 32GFB6064 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 5,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 32GFB6064

Grundig 32GFB6064 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 99 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info