700979
97
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/99
Pagina verder
97
ENGLISH
INDEX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opening the Channel Management menu.....20
Operation with Common Interface.....68
Optional accessories.....9
Other Bluetooth devices.....58
Overview.....13
P
PACKAGING CONTENTS.....9
PARENTAL CONTROL.....44
PCB Conformity:.....86
Permission for downloading apps from unknown
sources.....54
Permission for guest connection.....39
Picture data.....31
Picture settings.....22, 27
Picture / Sound Settings.....22
PIN protect Amazon photo app.....45
PIN protect app launches.....45
PIN protect purchases.....44
Play basic functions.....33
Position setting.....49
Privacy.....55
PRIVACY SETTINGS.....46
Punctuation Level.....62
Q
Quick tips.....87
R
Reading speed.....61
Receiver control.....65
Receiving digital stations.....7
Remote control.....15
Removing applications from cloud.....38
Removing the external data medium.....32
Removing the external USB drive.....53
Repeating an album.....34
Repeating a track.....34
Deregistering the Amazon account.....43
Resetting the changes made in the Channel
Management menu.....21
Resetting the television to its original status.....56
Restarting the TV.....56
Restarting video files.....34
Restoring factory defaults for picture
settings.....23
Restoring factory defaults for sound
settings.....25
Restoring factory defaults for subtitle
settings.....61
S
Safety.....5
Screen magnifier.....63
Screen saver settings.....51
Screen saver start time.....52
SCR System.....7
Searching for all satellite-connected digital
television stations automatically.....77
Searching for digital terrestrial TV channels
automatically.....84
Searching for digital terrestrial TV channels
manually.....84
Searching for satellite-connected digital
television channels manually.....78
Searching for television channels from the cable
provider automatically.....83
Searching for television channels from the cable
provider manually.....83
Searching for television channels from the cable
provider quickly.....82
Searching television channels with satellite
signal (DVB-S/S2).....18
Selecting a signal source.....26
Selecting channels.....26
Selecting the previous/next video file.....34
Service information for dealers.....85
Setting app notifications.....48
Setting data alert.....47
SETTINGS.....16
Settings for connecting to the home
network.....16
Settings in the Alexa menu.....29
Setting video quality.....47
Sign in.....36
Sign up.....35
Sleep mode.....55
Sleep timer.....27, 51
Software update.....53
Sorting applications in Home menu.....38
Soundbar control.....64
Sound Mode.....24
Sound settings.....24, 27
97

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 32GFB6064 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 32GFB6064 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 5,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 32GFB6064

Grundig 32GFB6064 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 99 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info