700979
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/99
Pagina verder
ENGLISH
2
TABLE OF CONTENT
-------------------------------------------------------------------------------------
5 INSTALLATION AND SAFETY
7 GENERAL INFORMATION
7 Special features of your television set
7 Receiving digital stations
7 SCR System
8 Things to do for energy saving
8 Notes on still pictures
9 PACKAGING CONTENTS
9 Standard accessories
9 Optional accessories
10 CONNECTION/PREPARATION
10 Connecting the antenna and the power
cable
11 Installation or hanging
13 OVERVIEW
13 Connections of the television
14 Turning on the television and switching it
to standby mode
14 Adjusting the volume
14 Changing the channel
16 SETTINGS
16 Settings for connecting to the home
network
16 Tuning television channels
17 Initial set-up
20 Channel Editor for digital channels
22 PICTURE / SOUND SETTINGS
22 Picture settings
24 Sound settings
26 FUNCTIONING OF THE TV -
BASIC FUNCTIONS
26 Switching on and off
26 Selecting channels
26 Selecting a signal source
26 Adjusting the volume
26 Muting
26 Audio language
26 Subtitles
27 Sleep timer
27 Sound settings
27 Picture settings
27 Changing the picture format
29 AMAZON ALEXA
29 Settings in the Alexa menu
30 ELECTRONIC TV GUIDE
31 USB PROCESS
31 File formats
32 Connecting external data medium
32 Removing the external data medium
33 USB file browser menu
33 Play basic functions
34 Additional playing functions
35 GRUNDIG FIRE TV
35 USB keyboard and mouse
35 Amazon Sign in / up
36 Your Videos
37 Movies
37 TV Shows
37 Applications
37 Games
39 APPLICATION SETTINGS
39 Amazon Photo settings
40 GameCircle
40 Appstore
42 Manage installed apps
43 AMAZON ACCOUNT SETTINGS
43 Deregistering the Amazon account
43 Synchronising the content purchased for
Amazon account
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 32GFB6064 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 32GFB6064 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 5,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 32GFB6064

Grundig 32GFB6064 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 99 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info