700979
98
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/99
Pagina verder
ENGLISH
98
INDEX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sound Type.....24
Special features of your television set.....7
Speech volume setting.....62
Standard accessories.....9
Starting the next video file.....34
Subtitle background.....60
Subtitle background opacity.....60
Subtitle colour.....59
Subtitle edge style.....60
Subtitle font.....60
Subtitle opacity.....60
Subtitle opacity window background.....61
Subtitles.....26, 59
Subtitle window background.....60
»Superzoom« format.....27
Switching on and off.....26
Synchronising date and time.....50
Synchronising the content purchased for
Amazon account.....43
T
Terms of use.....55
Things to do for energy saving.....8
Things to Try.....29
Time zone setting.....49
Troubleshooting.....89
Tuning cable digital television channels
(DVB-C).....19
Tuning television channels.....16
Tuning terrestrial digital television channels
(DVB-T/T2).....19
Turning on the television and switching it to
standby mode.....14
Turning shuffle on for audio files.....34
Turning the TV on with Alexa.....29
TV location.....24
TV Shows.....37
U
Uninstalling applications.....38
USB Drive.....53
USB file browser menu.....33
USB keyboard and mouse.....35
USB PROCESS.....31
Using a DVD recorder, DVD player, video
recorder or set-top box.....67
USING EXTERNAL DEVICES.....64
V
Verbosity.....62
Video data.....31
Viewing restrictions.....44
VoiceView screen reader.....61
VoiceView Tutorial.....62
VoiceView volume setting.....62
W
What is common interface?.....68
Wired network.....69
Wired network connection.....69
Wired network settings.....70
Wireless LAN Module specification.....85
Wireless manual network connection.....75
Wireless network.....71
Wireless network configuration.....72
Wireless network connection.....71
Wireless WPS network connection by pressing
a button.....72
Wireless WPS network connection with
PIN.....73
Y
Your Videos.....36
98

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 32GFB6064 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 32GFB6064 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 5,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 32GFB6064

Grundig 32GFB6064 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 99 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info