474364
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
FRANÇAIS
2
SOMMAIRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 INSTALLATION ET SÉCURITÉ
6 INFORMATION GÉNÉRALE
6 Spécificités de votre téléviseur
7 Réception des chaînes numériques
7 Remarques importantes concernant la
protection de l’environnement
8 CONNEXION ET PRÉPARATION
8 Connexion de l'antenne et du câble
d'alimentation
9 Insertion des piles dans la télécommande
9 Adaptation de l’angle d’inclinaison de
l’écran
10 PRÉSENTATION
10 Connexions du téléviseur
11 Commandes de la télévision
12 La télécommande – Fonctions principales
13 La télécommande – Toutes les fonctions
14 RÉGLAGES
14 Configuration initiale et réglage -chaînes
de télévision
14 Sélection de la langue, du pays et du
mode de fonctionnement
15 Réglage des chaînes de télévision
terrestres (DVB-T)
15 Réglage des chaînes de télévision à partir
du fournisseur de câble (DVB-C)
16 Changement du tableau des programmes
pour les chaînes numériques
18 Réglages de l'image
19 Réglages de son
21 TÉLÉVISION - FONCTIONNEMENT
21 Options de base
22 Fonction Zoom
22 Fonction zapping
22 Guide TV électronique
23 Changer le format de l'image
24 ENREGISTREMENT USB
24 Informations relatives à l'enregistrement et
à la lecture des programmes de télévision
24 Restrictions possibles pendant l'utilisation
d'un support de données externe
25 Connexion d'un média de données
externe
25 Configuration pour l'enregistrement USB
26 ″Pause” programmes décalage
27 Enregistrement des programmes
28 Préréglage des programmes à enregistrer
29 Lecture.
30 Suppression de programmes dans la liste
d'enregistrement
31 FONCTIONNEMENT USB
31 Formats de fichiers
32 Connexion d'un support de données
externe
33 L' explorateur de fichier
33 Réglages dans le menu paramètres USB
34 Fonctions de lecture basique
35 Fonctions supplémentaires de lecture
37 FONCTIONNEMENT TÉLÉTEXTE
37 Mode TOP text ou FLOF text
37 Fonctions supplémentaires
38 FONCTIONS PRATIQUES
38 Ouvrir le menu REGLAGES
38 Réglages langue
39 Réglage automatique
39 Réglage de la minuterie
40 Réglages du contrôle parentale
41 Mise à jour du logiciel
41 Restaurer les réglages par défaut de la
télévision
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 22 VLE 7120 BF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 22 VLE 7120 BF in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 2.66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - English - 58 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info