474364
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
ENGLISH
2
CONTENTS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 SETUP AND SAFETY
6 GENERAL INFORMATION
6 Special features of your television set
7 Receiving digital channels
7 Important notes on environmental
protection
8 CONNECTION AND PREPARATION
8 Connecting the antenna and power cord
9 Inserting batteries into the remote control
10 OVERVIEW
10 Connections on the television set
11 Controls on the television set
12 The remote control – Main functions
13 The remote control –
All functions
14 SETTINGS
14 Initial set-up and tuning television
channels
14 Selecting language, country and
operating mode
15 Tuning terrestrial television channels
(DVB-T)
15 Tuning television channels from the cable
provider (DVB-C)
16 Changing the program table for the
digital channels
18 Picture settings
19 Sound settings
21 TELEVISION - OPERATION
21 Basic functions
22 Zoom function
22 Zapping function
22 Electronic TV guide
23 Changing the picture format
24 USB RECORDING
24 Information on recording and playing
television programmes
24 Possible limitations when using an
external data medium
25 Connecting external data media
25 Settings for USB recording
26 ″Pausing” time shift
programmes
27 Recording programmes
28 Presetting programmes to be recorded
29 Playback
30 Deleting programmes in the recording list
31 USB OPERATION
31 File formats
32 Connecting external
data media
33 The file browser
33 Settings in the USB
setup menu
34 Basic playback functions
35 Additional playback
functions
37 TELETEXT OPERATION
37 TOP text or FLOF text mode
37 Additional functions
38 CONVENIENCE FUNCTIONS
38 Opening the SETTINGS menu
38 Language settings
39 Setting the date and time
39 Timer settings
40 Parental control settings
41 Updating software
41 Restoring the television to the default
settings
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 22 VLE 7120 BF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 22 VLE 7120 BF in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2.43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Français - 58 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info