474364
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
1
DEUTSCH
INHALT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT
6 ALLGEMEINE INFORMATIONEN
6 Besonderheiten Ihres Fernsehgerätes
7 Digitale Programme empfangen
7 Wichtige Hinweise zum Umweltschutz
8 ANSCHLIESSEN/VORBEREITEN
8 Antenne und Netzkabel anschließen
9 Batterien in die Fernbedienung einlegen
10 AUF EINEN BLICK
10 Die Anschlüsse des Fernsehgerätes
11 Die Bedienelemente des Fernsehgerätes
12 Die Fernbedienung – Hauptfunktionen
13 Die Fernbedienung –
alle Funktionen
14 EINSTELLUNGEN
14 Erstinstallation und Fernseh- Programme
einstellen
14 Sprache, Land und Betriebsmodus wählen
15 Terrestrische Fernseh-Programme (DVB-T)
einstellen
15 Fernseh-Programme vom Kabel-betreiber
(DVB-C) einstellen
16 Programmtabelle für die digi talen
Programme ändern
18 Bildeinstellungen
19 Toneinstellungen
21 FERNSEH - BETRIEB
21 Grundfunktionen
22 Zoomfunktion
22 Zapp-Funktion
23 Bildformat umschalten
24 USB-RECORDING
24 Informationen zur Aufnahme und
Wiedergabe von Fernsehsendungen
24 Mögliche Einschränkungen
bei dem Betrieb mit externen Datenträger
25 Externe Datenträger anschließen
25 Einstellungen für USB Recording
26 Timeshift –
Sendungen „anhalten″
27 Sendungen aufnehmen
28 Sendungen für die Aufnahme
programmieren ...
29 Wiedergabe
30 Sendungen in der Aufnahmeliste löschen
31 USB-BETRIEB
31 Dateiformate
32 Externe Datenträger
anschließen
33 Der Dateimanager
33 Einstellungen im Menü
USB-Einrichtung
34 Wiedergabe – Grundfunktionen
35 Zusätzliche Wiedergabe-
funktionen
37 VIDEOTEXT-BETRIEB
37 TOP-Text oder FLOF-Text Betrieb
37 Weitere Funktionen
38 KOMFORT-FUNKTIONEN
38 Menü EINSTELLUNGEN aufrufen
38 Spracheinstellungen
39 Datum und Uhrzeit einstellen
39 Timer-Einstellungen
40 Jugendschutzeinstellungen
41 Software aktualisieren
41 Fernsehgerät auf die Werks einstellungen
zurücksetzen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 22 VLE 7120 BF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 22 VLE 7120 BF in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 2.41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - English - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Français - 58 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info