474364
56
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
FRANÇAIS
56
INFORMATIONS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Affichage des informations
concernant le signal
(uniquement pour les chaînes numériques)
1 Ouvrez le menu à l'aide de la touche »M«.
2 Sélectionnez »CONFIG SOURCE« à l'aide
de la touche »
C
« ou »
D
« et appuyez sur la
touche »OK« pour confirmer.
3 Sélectionnez »Information signal« à l'aide
de la touche »
C
« or »
D
« et appuyez sur la
touche »OK« pour confirmer.
Vous verrez alors les informations
concernant la chaîne, le réseau, la
modulation, le symbole de classification,
la qualité et la force du signal.
Remarques:
7
L'information concernant le signal change
en fonction de la source d'entrée en cours.
7 Les propriétés du signal s'affichent dans la
section inférieure du menu. Plus la barre
de progression indiquant la »Qualité« et
la »Force du signal« vers le côté droit est
longue, meilleur est le signal reçu.
7 Le niveau de signal ne dépend pas seulement
du système du récepteur, mais aussi de la
chaîne de transmission active sélectionnée.
Gardez ce point à l'esprit lorsque vous
alignez l'antenne en utilisant l'affichage du
niveau de signal.
4 Appuyez sur »M« pour fermer le menu.
56

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 22 VLE 7120 BF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 22 VLE 7120 BF in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 2.66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - English - 58 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info