474364
57
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
ENGLISH
58
INFORMATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Troubleshooting
If the information provided below does not help, please consult an authorised GRUNDIG dealer.
Please bear in mind that malfunctions can also be caused by external devices such as video recorders
or satellite receivers.
Note:
7
This is a Class A product. During operation the device could cause radio interference. In this case
the user may have to remedy this. Please contact your specialist dealer.
Problem Possible cause Remedy
Screen lit (snow), but no
station visible
Antenna cable Is the antenna cable connected?
No TV channel tuned Start a channel scan
Insufficient contrast in picture The picture settings are not correct Adjust the brightness, contrast or
colour setting
Problem at station Try another channel
Picture and/or sound distorted Interference from other devices Place the device in a different position
Ghosting, reflection Channel setting
Automatic or manual tuning/fine tuning
Antenna
Have antenna cable or system checked
No colour Colour intensity too low Turn up the colour
Adjust TV standard (if setting option
is available)
Select the correct colour standard
Problem at station Try a different channel
Picture but no sound Volume is set to a minimum Turn up or switch on the volume
Teletext impaired or absent Problem at station Try a different channel
Television channel (no teletext)
or antenna system
Try with a different TV channel,
carry out fine tuning
Station signal too weak Check antenna
The remote control does
not work
Obstacle between remote control
and device.
Point remote control at television
Battery problem
Check batteries and replace if
necessary
Operating mode undefined Switch off the television at the mains
switch for two minutes
Picture too dark in PC mode Incorrect setting for picture resolution
and picture frequency on the PC
Change settings on the PC
(e.g. 1280 x 768 resolution,
refresh rate 60 Hz)
57

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 22 VLE 7120 BF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 22 VLE 7120 BF in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2.43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Français - 58 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info