474364
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
NEDERLANDS
2
INHOUD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 INSTALLATIE EN VEILIGHEID
6 ALGEMENE INFORMATIE
6 Speciale kenmerken van uw
televisietoestel
7 Ontvangen van digitale zenders
7 Belangrijke opmerkingen betreffende
milieubescherming
8 AANSLUITING EN
VOORBEREIDING
8 De antenne en het netsnoer aansluiten
9 Batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
9 Hellingshoek van het beeldscherm
aanpassen
10 OVERZICHT
10 Aansluitingen op het televisietoestel
11 De bedieningselementen van het
televisietoestel
12 De afstandsbediening - Hoofdfuncties
13 De afstandsbediening - Alle functies
14 INSTELLINGEN
14 Eerste instelling en afstemmen van
televisiezenders
14 Taal- en landinstellingen en de
werkingsmodus
15 Terrestriële televisiezenders afstemmen
(DVB-T)
15 Televisiezenders aangeboden door de
kabelleverancier afstemmen (DVB-C)
16 Progr. bewerk. voor de digitale zenders
aanpassen
18 Beeldinstellingen
19 Geluidinstellingen
21 TELEVISIE - BEDIENING
21 Basisfuncties
22 Zoomfunctie
22 Zapfunctie
22 Elektronische tv-gids
23 Het beeldformaat veranderen
24 USB-OPNAME
24 Informatie met betrekking tot de opname
en het afspelen van televisieprogramma's
24 Mogelijke beperkingen bij gebruik van
een extern datamedium
25 Externe datamedia aansluiten
25 Instellingen voor USB-opname
26 Tijdschiftprogramma's ″pauzeren”
27 Programma's opnemen
28 Op te nemen programma's vooraf
instellen
29 Afspelen
30 Programma's uit de opnamelijst
verwijderen.
31 USB - BEDIENING
31 Bestandsformaten
32 Externe datamedia
aansluiten
33 De bestandsbrowser
33 Instellingen in het menu
USB set-up
34 Basis afspeelfuncties
35 Extra afspeelfuncties
37 TELETEKST - BEDIENING
37 Modus TOP-tekst of FLOF-tekst
37 Overige functies
38 COMFORTFUNCTIES
38 Het menu INST. openen
38 Taalinstellingen
39 Tijd en datum instellen
39 Timerinstellingen
40 Instellingen kinderslot
41 Software updaten
41 Terugkeren naar de standaardinstellingen
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 22 VLE 7120 BF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 22 VLE 7120 BF in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - English - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Français - 58 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info