474364
57
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
57
NEDERLANDS
INFORMATIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUNDIG 22 VLE 7120 BF
Technische gegevens
Netspanning:
220-240 V ~ 50-60 Hz or
DC 12 V / 4,6 A standaard adapter
Stroomverbruik:
Aan-modus 31 W
In standby <0,50 W
Energiezuinige klasse:
B
Maximaal stroomverbruik:
In werking 55 W
Jaarlijks stroomverbruik:
45 kWh
Audio-uitvoer:
2 x 6 W muziekvermogen
2 x 3 W sinusgolfvermogen
RoHS-grenzen: Pb (lood)/Hg (kwik)
Pb voldoet aan de RoHS-richtlijn / 0 mg
Ratio pieklichtintensiteit:
83 %
Digitaal ontvangstbereik:
Kabel:
Overall band: 110 MHz – 862 MHz
Modulatie: 16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM en 256QAM
Symboolsnelheid: 4.0 Msym/s tot 7.0
Msym/s
Terrestrieel:
VHF/UHF band, Bandbreedte 7 MHz
en 8 MHz
COFDM modi: 2k en 8k
Constellatie: 16QAM, 64QAM, QPSK
Analoog ontvangstbereik:
C02 ... C80, speciale zenders S01 ... S41
Zenderplaatsen:
TV/Radio 1000 (Kabel – DVB-C) of
100 (Analoog)
1000 (Terrestrieel – DVB-T) of
100 (Analoog)
7 AV, 1 USB
Beeldscherm (dm²):
13 dm²
Beeldschermgrootte:
55 cm/22 inch
Maximale resolutie:
WUXGA 1920 x 1080
Gewicht:
ong. 3,5 kg
Afmeting:
B H D 52,5 cm 38,4 cm 5,5 cm
Service-informatie voor dealers
Gebruik het televisietoestel
enkel met de geleverde voe-
ding/netsnoer.
Het product voldoet aan de
volgende EU-richtlijnen:
2006/95/EG-richtlijn betreffende elektrische
materieel bestemd voor gebruik binnen be-
paalde spanningsgrenzen.
2004/108/EG-richtlijn betreffende elektromag-
netische comptabiliteit.
2009/125/EG-richtlijn betreffende eisen inzake
ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde
producten.
Milieu-opmerking
Dit product is vervaardigd van
hoogwaardige materialen en
onderdelen die kunnen worden
hergebruikt en gerecycleerd.
Het product mag daarom op het einde van zijn
levensduur niet met het gewone huisvuil wor-
den meegegeven. Breng het product naar een
inzamelpunt voor recyclage van elektrische en
elektronische apparatuur. Breng het gebruikte
product naar een inzamelpunt voor elektrische
en elektronische apparatuur. Het symbool op het
product, in de handleiding of op de verpakking,
geeft aan dat dit product recycleerbaar is.
U kunt informatie over inzamelpunten verkrijgen
in uw gemeente.
Door het recycleren van gebruikte producten le-
vert u een belangrijke bijdrage voor de bescher-
ming van het milieu.
Technische wijzigingen en vergissingen zijn
voorbehouden.
57

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 22 VLE 7120 BF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 22 VLE 7120 BF in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - English - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Français - 58 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info