603241
7
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
182
voorkomen zorg ervoor, dat er geen water
in de ventilatieopeningen komt.
4. Zorg ervoor, dat het bedieningspaneel niet
nat wordt. Maak het schoon met een
zachte, vochtige doek. Gebruik voor de
reiniging van het bedieningspaneel geen
bijtende schoonmaakmiddelen of
schuurmiddelen.
5. Als er zich aan de binnenzijde of aan de
buitenzijde van de oven condens ontwikkelt,
veeg deze dan af met een zachte doek.
Condensvorming komt voor als u de oven
gebruikt in een vochtige ruimte. Dit is geen
fout in de werking van het apparaat.
6. Van tijd tot tijd dient de glasplaat te worden
verwijderd en schoongemaakt. Maak de
plaat schoon met warm water en wat
afwasmiddel of in de afwasmachine.
7. De lagerring op de bodem (onder de
glasplaat) dient regelmatig gereinigd te
worden, aangezien de oven anders
luidruchtig werkt. Veeg de bodem aan de
binnenzijde eenvoudig af met water en wat
afwasmiddel of schoonmaakmiddel voor
glas en droog deze daarna af. De lagerring
kunt u afwassen in warm water of in de
afwasmachine. Bij langer gebruik kan zich
op de wieltjes van de ring vocht ophopen
van het koken, dit heeft echter geen invloed
op het gebruik. Verwijder de lagerring uit de
groef in de bodem van de oven (aan de
binnenzijde) en let erop, deze daarna weer
goed terug te plaatsen.
8. Een mogelijke onaangename lucht uit de
over kan worden verwijderd door in een
diepe schaal voor het bereiden van eten in
de magnetron een kopje water te doen met
de schil van een citroen. Zet de schaal in de
oven en laat deze vijf minuten werken.
Droog daarna de binnenzijde van de oven
af met een zachte doek.
9. Als het lampje van de oven vervangen dient
te worden, wendt u zich dan tot de
verkoper.
Milieu
Na beëindiging van de levensduur mag
het apparaat niet met het huisvuil
worden weggegooid, maar dient te
worden gedeponeerd op een
verzamelplaats voor recyclering van elektrische
en elektronische apparatuur. Zodoende draagt u
bij aan het behoud van het milieu.
GARANTIE EN SERVICE
Wendt u zich in geval van een storing tot een
Gorenje servicecentrum in uw land (het
telefoonnummer vindt u op het internationale
garantiebewijs). Als er in uw land geen centrum
aanwezig is, wendt u zich dan in dit geval tot de
plaatselijke Gorenje verkoper of tot de Gorenje
afdeling huishoudelijke apparaten.
Alleen voor huishoudelijk gebruik!
VEEL PLEZIER BIJ HET GEBRUIK
VAN UW MAGNETRON
WENST U
Aanvullende aanbevelingen voor bakken met
de magnetron en de grill en voor nuttige
adviezen vindt u op de website:
http://www.gorenje.si
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gorenje BM6250ORAX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gorenje BM6250ORAX in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gorenje BM6250ORAX

Gorenje BM6250ORAX Gebruiksaanwijzing - English - 7 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info