603241
5
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
180
Aanwijzingen voor de
bediening
1. Verwarming door één druk op de
toets
Met één druk op de toets kunnen we
beginnen met een eenvoudige kookwijze,
de functie is zeer handig en maakt het snel
opwarmen van bijv. een glas water
mogelijk.
Voorbeeld: Glas melk verwarmen
a) Zet de glas melk op de glasplaat en
sluit de ovendeur.
b) Druk op de toets "Start/Reset en de
magnetron za 1 minuut werken met
100% vermogen.
c) Als de verwarming is beëindigd, hoort
vijf pieptonen.
2. Verwarming met microgolven
Deze functie heeft twee mogelijkheden.
a) Snelle verwarming met microgolven
(100% vermogen)
Voorbeeld: Koken met 100%
vermogen 5 minuten.
1. Stel de tijd in op "5:00".
2. Druk op "Start/Reset".
b) Verwarming met microgolven met
handinstelling
Voorbeeld: Verwarming van eten met
70% vermogen 10 minuten.
1. Druk op "Micro…Auto menu", kies de
vermogenstand 70%;
2. Stel de tijd in op "10:00".
3. Pritisnite "Start/Reset".
U kunt 5 vermogenstanden kiezen, de langste
tijd is 60 minuten.
Hoeveel keer
drukken op
"Micro"
Vermogen van
de microgolven
1
100%
2
70%
3
50%
4
30%
5
10%
3. Automatisch ontdooien naar
gewicht
Kies het gewicht van het bevroren voedsel
en de oven zal u helpen bij de keuze van
het vermogen en tijd van ontdooien.
Voorbeeld: Het ontdooien van 0,5 kg
bevroren vlees
a) Druk op de toets "Micro…Auto menu"
en kies "DEF".
b) Met een druk op de toets "1min" (1 kg)
en "10sec" (0,1 kg) brengt u de
omvang in.
c) Druk op de toets "Start/Reset".
Het gewicht van het bevroren voedsel
mag niet meer dan 2kg bedragen.
4. Grill
Deze functie heeft twee werkwijzen
"Micro…Auto menu" (de langste kooktijd is
60 minut).
Werkwijze 1: 85% vermogen van de grill op
het display verschijnt G-1
Werkwijze 2: 50% vermogen op het display
verschijnt G-2.
Voorbeeld:: Voedselbereiding op de grill,
20 minuten. .
a) Druk op de toets "Micro…Auto menu",
tot op het LED display G-1 komt te
staan".
b) Stel de kooktijd in op "20:00".
c) Druk op de toets "Start/Reset".
Bij het grillen werkt de magnetron niet,
maar wordt de warmte afgegeven door
het metalen verwarmingselement
bovenin de oven.
Als de grill werkt verloopt het bakken
in twee stappen; na de eerste helft van
de bereiding wordt het programma
automatisch onderbroken, twee
pieptonen geven aan, dat het stuk
voedsel onder de grill omgedraaid
dient te worden. Sluit het omdraaien
de deur en druk opnieuw op de toets
"Start/Reset". Het grillprogramma zal
worden voortgezet. Als u het voedsel
niet wenst om te draaien gaat het
programma na 1 minuut automatisch
verder.
5. Gecombineerde werkwijze
De oven maakt twee gecombineerde
manier van voedselbereiding mogelijk.
Mogelijkheid 1: Gecombineerde werking
(55% microgolven + 45% grill). Op het
display verschijnt "C-1".
Mogelijkheid 2: Gecombineerde werking
(30% microgolven + 70% grill). Op het
display verschijnt "C-2".
Voorbeeld: Voedselbereiding volgens
mogelijkheid 2:.
a) Druk op "Micro…Auto menu", tot op
het LED display "C-2" verschijnt.
b) Stel de tijd in op "15:00".
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gorenje BM6250ORAX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gorenje BM6250ORAX in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gorenje BM6250ORAX

Gorenje BM6250ORAX Gebruiksaanwijzing - English - 7 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info