603241
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
176
GEBRUIKSAANWIJZING NL
De gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en bewaren!!
Specificaties
Energieverbruik………………………………………………… .................................... 230V~50Hz,1400W
Uitgangsvermogen ....................................................................................................................... 900W
Verwarmingselement van de grill ............................................................................................... 1200W
Werkfrequentie: ..................................................................................................................... 2450MHz
Buitenafmetingen: ....................................................................... 510mm(Š) X 303mm(V) X 405mm(G)
Binnenafmetingen van de oven: .................................................. 330mm(Š) X 212mm(V) X 330mm(G)
Inhoud van de oven: ................................................................................................................. 23 litrov
Gewicht zonder verpakking: .........................................................................................Približno 14,5 kg
Geluidsniveau: ................................................................................................................ Lc < 58 dB (A)
Voordat u een service
monteur inschakelt
1. Als de oven helemaal niet werkt en er op
het display niets verschijnt controleer dan:
a) of de oven correct is aangesloten op
het lichtnet. Zo niet, doe de stekker uit
het stopcontact, wacht 10 seconden
en die hem er dan weer in.
b) of de zekering van de elektriciteits-
aansluiting niet is doorgebrand en de
stroom van de hoofdzekering niet is
onderbroken. Als er met de zekering
niets mis lijkt, probeer dan het
stopcontact met een ander apparaat.
2. Als de magnetron niet verwarmt, dus geen
energie afgeeft, controleer dan:
a) of de tijdklok juist in ingesteld
b) of de deur goed dicht zit en het
veiligheidsslot vergrendeld is. Anders
zal de magnetron niet werken.
Als het bij deze aanwijzingen u niet lukt
de fouten te verhelpen, roep dan een
erkende servicemonteur.
Opmerking
Het apparaat is alleen bestemd voor
huishoudelijk gebruik, dus voor het
verwarmen van eten en drinken door elektro-
magnetische energie en mag alleen in
gesloten ruimten gebruikt worden.
Radiostoring (interference)
De magnetron kan storingen veroorzaken bij de
ontvangst op uw radio, televisie of soortgelijke
apparaten. De storing kan verholpen worden op
de volgende manieren:
a) Reinig de deur en de pakking van de oven.
b) Plaats uw radio of televisie zo ver mogelijk
van de magnetronoven.
c) Gebruik voor optimale ontvangst van het
signaal op uw radio of tv een geschikte
antenne.
Plaatsing
1. Controleer of van de binnenzijde van de
deur het verpakkingsmateriaal verwijderd is.
2. Controleer bij verwijdering van de
verpakking of de oven zichtbare
beschadigingen heeft:
- hangende deur,
- beschadigde deur,
- beschadigingen of gaten in het glas
(raam), deur of display,
- beschadigingen binnen in de oven.
Als u beschadigingen constateert gebruik
de oven dan niet.
3. De magnetronoven weegt ongeveer 14,5
kg; plaats de oven horizontaal op een
oppervlak, dat dit gewicht kan dragen.
4. De oven mag niet in de buurt staan van
apparaten, die een hoge warmte
ontwikkelen.
5. Zet niets op de oven.
6. Voor voldoende ventilatie moet aan alle
zijden 7,5 cm en boven de oven 30 cm
ruimte zijn.
7. Verwijder niet de aandrijfas van het
draaiende onderstel.
Dit apparaat is gekenmerkt
overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA of WEEE). De Richtlijn geeft
aanwijzingen voor de behandeling van
deze afdankte producten, die gelden voor
de hele Europese Unie.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gorenje BM6250ORAX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gorenje BM6250ORAX in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gorenje BM6250ORAX

Gorenje BM6250ORAX Gebruiksaanwijzing - English - 7 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info