603241
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
177
8. Zoals bij alle apparaten is ook bij dit
apparaat steeds controle nodig als het door
kinderen gebruikt wordt.
WAARSCHUWING: HET APPARAAT
DIENT GEAARD TE WORDEN.
9. Het stopcontact voor aansluiting van het
apparaat moet bereikbaar zijn.
10. De oven heeft een 1,3 kVA ingangs-
vermogen. Wij bevelen u aan voor plaatsing
van de oven een installateur of erkend
vakman te consulteren.
ATTENTIE: De oven heeft een eigen
bescherming, 250V, 10A zekering.
BELANGRIJK
De kleuren van de draden van de aansluitkabel
hebben de volgende betekenis :
Groen-geel: aardleiding
Blauw: nulleiding
Bruin: fasedraad
Als de kleuren van de aansluitkabel mogelijk niet
overeenkomen met de kleurentekens van het
stopcontact, neem dan het volgende in acht:
- Sluit de groen-gele draad aan op het contact,
aangeduid met de letter E of op het aarde
symbool.
- Sluit de blauwe draad aan op het contact,
aangeduid met de letter N of op de zwarte
kleur.
- Sluit de bruine draad aan op het contact met
de letter L of op de rode draad.
Belangrijke aanwijzingen voor
de veiligheid
Raak nooit de verwarmingselementen of
keukenapparatuur aan. Deze kunnen in
werking sterk verhitten. De binnenzijden en
de verwarmingselementen raken sterk
verhit, hetgeen verbrandingsgevaar
inhoudt. Houdt kinderen uit de buurt van de
werkende apparaten.
Microgolven en hoge spanningsbron.
Deksel niet verwijderen.
WAARSCHUWING: Bij combi-ovens,
mogen kinderen vanwege de hoge
temperaturen het apparaat slechts
gebruiken onder toezicht van een
volwassene (voor apparaten met een grill).
WAARSCHUWING: Als de deur en de
dichting van de deur beschadigd zijn mag
het apparaat niet worden gebruikt en moet
het gerepareerd worden door een vakman.
WAARSCHUWING: Elke reparatie of
service, niet uitgevoerd door een erkend
installateur en waarbij het deksel voor
bescherming tegen straling verwijderd moet
worden, is riskant en gevaarlijk.
WAARSCHUWING: Vloeistoffen andere
voedselsoorten niet opwarmen in een
luchtdichte doos, deze kan exploderen.
WAARSCHUWING: Het apparaat is niet
bestemd voor gebruik door kinderen en
personen met verminderde lichamelijke en
psychische vermogens en personen met een
te kort aan ervaring en kennis, behalve als die
persoon onder toezicht staat van iemand, die
verantwoordlijk is voor zijn veiligheid.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Verwijder niet de pootjes van de oven en
houdt de ventilatieopeningen vrij.
Gebruik alleen keukengerei, geschikt voor
een magnetron.
Als u voedsel verhit in plastic of papier,
controleer dan het verhittingsproces
vanwege het gevaar, dat de verpakking
vlam kan vatten. Als u rook bemerkt, doe
het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. Laat het apparaat dicht,
om eventueel vuur te smoren.
Als u in de oven vloeistoffen verhit, kunnen
deze gaan koken of overkoken, voorzichtig-
heid is hierbij geboden.
Teneinde verbranding te voorkomen
moeten babyflesjes voor gebruik goed
geschud worden en de temperatuur van de
inhoud dient zorgvuldig gecontroleerd te
worden.
Verwarm in de magnetron geen eieren in de
dop of zelf hardgekookte eieren, aangezien
deze kunnen exploderen, zelfs nog als de
oven alweer uit is.
Wees niet ruw bij de reiniging van de deur,
de dichting en de binnenkant van de oven.
Gebruik geen schuurmiddelen, breng wat
schoonmaakmiddel aan met een zachte lap
of sponsje.
Reinig de oven regelmatig en verwijder
eventuele voedselresten.
Als u de oven niet regelmatig reinigt en
onderhoudt kan dat een negatieve invloed
hebben op de levensduur van het apparaat
en tegelijkertijd wordt het risico bij gebruik
vergroot.
Als de aansluitkabel beschadigd is, dient
deze, ter vermijding van gevaar, vervangen
te worden door de fabrikant, een erkende
installateur of een ander deskundig
persoon.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gorenje BM6250ORAX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gorenje BM6250ORAX in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Gorenje BM6250ORAX

Gorenje BM6250ORAX Gebruiksaanwijzing - English - 7 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info