Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
FKW-248
SETUP
Slide the switch
to OFF (down).
A
Slide the switch
to OFF (down).
B
Insert 1.5V AA battery
into the clock
(+ to the right).
C
Insert 2x 1.5V C batteries
into the battery compart-
ment (+ to the left).
D
DAG
DATUM
MAAND
Instellen:
1. zet power schakelaar
op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-
laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig
aanpassen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
FKW-248
Jumbo Analoge Klok
Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
p.d. MMYY
v1.0
Attention: the day appears 2x consecutively. Stop the rst time it appears
when it’s currently before 12 o’ clock noon. If it’s after 12 o’ clock noon,
turn a little further until the day appears for the 2nd time.
Turn anti-clockwise
(e.g. towards your
body) to set the day.
20.5 5.3
IN
OUT
°C °C
1. Getting started:
2. batteries in the outdoor sensor:
3. Time setup:
4. Day setup:
Use the small red wheel to set the
actual time, for now it doesn’t matter
whether it’s before or after noon time.
DAG
DATUM
MAAND
Instellen:
1. zet power schakelaar
op OFF
2. stel tijd in
3. stel dag in
4. stel datum in
5. stel maand in
6. stel jaar in
7. zet power schake-
laar op ON
Bij schrikkeljaar en zomer/
wintertijd de klok handmatig
aanpassen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hesdo bv., Aziëlaan 12, 5232 BA,
‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
FKW-248
Jumbo Analoge Klok
Power:
clock: 1x 1.5V AA
date: 2x 1.5V C
p.d. MMYY
v1.0
20.5 5.3
IN
OUT
°C °C
Slide the battery cover off
the outdoor sensor
Insert 2x AA 1.5V
batteries
Slide the battery cover
back into the outdoor
sensor
Placing the batteries into the outdoor sensor must be
done within 1 minute after inserting the 1.5V C
batteries into the clock. The outdoor sensor will then be
linked directly with the clock.
If it takes longer before you place the batteries into the out-
door sensor, the sensor won’t be linked with the clock and
the ‘OUT’ read-out will remain empty.
In this case, remove both the batteries from the outdoor
sensor and the C batteries from the clock and then re-insert
all of them within one minute.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FKW-248 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FKW-248 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info